Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-104-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wojas Anna Bożena (awojas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wojas Anna Bożena (awojas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Omówienie, na przykładach, poszczególnych programów ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich wykorzystanie w dalszych latach nauki akademickiej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o narzędziach (programach) informatycznych umożliwiających tworzenie tekstów i grafiki, wykonywanie obliczeń matematycznych oraz prezentowanie danych. GF1A_W11, GF1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna podstawowe techniki tworzenia tekstów i grafiki, wykonywania obliczeń matematycznych i prezentacji danych z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania informatycznego. GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu przygotowania sprawozdania z badań geofizycznych, wykonania obliczeń inżynierskich i przedstawienia ich w formie prezentacji. GF1A_U14, GF1A_U16 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji. GF1A_K01, GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o narzędziach (programach) informatycznych umożliwiających tworzenie tekstów i grafiki, wykonywanie obliczeń matematycznych oraz prezentowanie danych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki tworzenia tekstów i grafiki, wykonywania obliczeń matematycznych i prezentacji danych z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania informatycznego. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu przygotowania sprawozdania z badań geofizycznych, wykonania obliczeń inżynierskich i przedstawienia ich w formie prezentacji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia, które są przydatne w opracowywaniu projektów inżynierskich, tworzeniu prac i publikacji naukowych, tworzeniu oprawy graficznej i obliczeniowej tych prac oraz przygotowaniu prezentacji multimedialnych:
1. Obsługa procesorów tekstu na przykładzie programu OpenOffice Writer (profesjonalne składanie i formatowanie tekstów, wprowadzanie automatycznego spisu treści, ustawianie barwy tła, wstawianie danych tabelarycznych, równań, wykresów, itp.).
2. Arkusze kalkulacyjne w obliczeniach inżynierskich z wykorzystaniem programu OpenOffice Calc (zaawansowane obliczenia inżynierskie, rozwiązywanie równań, rysowanie wykresów, analiza statystyczna danych, tworzenie tabel i wykresów przestawnych).
3. Tworzenie profesjonalnie przygotowanych prezentacji multimedialnych w oparciu o program OpenOffice Impress.
4. Tworzenie i obróbka grafiki bitowej i wektorowej na przykładzie programu Inkscape.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.
Na ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych składają się: poprawne wykonanie ćwiczeń w trakcie prowadzonych zajęć 30%, ocena z kolokwium zaliczeniowego 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Microsoft office. Word 2007, Bremer A., videograf edukacja, 2008.
Word 2007, Ćwiczenia Kopertowska-Tomczak M., Wyd. PWN, 2009.
Excel 2007 pl, analiza danych, wykresy, tabele przestawne, Etheridge D., Wyd. Helion, 2009.
Excel w nauce i technice. Receptury, Bourg D.M., Wyd. Helion, 2007.
Zen prezentacji proste pomysły i ważne zasady, Reynolds G., Wyd. Helion, 2009.
Coreldraw x3. Ćwiczenia praktyczne, Zimek R., Wyd. Helion, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Wojas, Teresa Grabowska, Mateusz Mikołajczak “Relative Secular Variations of the Geomagnetic Field along the Zgorzelec-Wiżajny Profile, Poland”
E3S Web of Conferences 35, 03001 (2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183503001 POL-VIET 2017

Anna Wojas “The magnetic susceptibility of soils in Krakow, southern Poland”
Acta Geophys. (2017). doi:10.1007/s11600-017-0041-x

Tomasz Gonet, Anna Wojas “Investigations of magnetic properties of soils in the Cisna – Wetlina Landscape Park” Geology, Geophysics and Environment, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016, Vol. 42, No 1, p. 7-19

Informacje dodatkowe:

W przypadku nieobecności, student ma obowiązek samodzielnego wykonania zadań, które były realizowane na zajęciach.