Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia ogólna
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-105-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Charakterystyka Ziemi – budowa, geneza, endo- i egzogeniczne procesy geologiczne .

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia geologiczne. GF1A_U09, GF1A_W02, GF1A_W17 Kolokwium
M_W002 Zna budowę i teorie powstania wszechświata, Ziemi. GF1A_W02, GF1A_W17 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie teorię tektoniki płyt litosferycznych. GF1A_W02, GF1A_W17 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy plutonizmu i wulkanizmu oraz zna typy skał magmowych i piroklastycznych. GF1A_W02, GF1A_W17 Kolokwium
M_W005 Zna typy genetyczne gór, zna i rozumie przebieg orogenez. Zna rodzaje i mechanizmy deformacji tektonicznych. GF1A_U12, GF1A_U09, GF1A_U03 Kolokwium
M_W006 Zna mechanizmy i formy działalności geologicznej lodowców. GF1A_U12, GF1A_U09, GF1A_U03 Kolokwium
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy, przyczyny i skutki trzęsień Ziemi. GF1A_U17, GF1A_U09, GF1A_U03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować formy glacjalne i postglacjalne. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09 Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. GF1A_U24, GF1A_U01, GF1A_U05 Kolokwium
M_U003 Potrafi wyjaśnić budowę Ziemi i wszechświata, teorie i etapy powstania Ziemi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
M_U004 Potrafi wyjaśnić teorię płyt litosfery, potrafi scharakteryzować poszczególne elementy płyt litosferycznych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
M_U005 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał magmowych oraz powiązać je z procesami magmatycznymi lub wulkanicznymi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
M_U006 Potrafi wyjaśnić mechanizmy i skutki trzęsień ziemi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
M_U007 Potrafi wyjaśnić mechanizmy orogenez, potrafi rozpoznać rodzaje deformacji tektonicznych oraz powiązać je z procesami mechanicznymi w górotworze. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K05, GF1A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia geologiczne. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna budowę i teorie powstania wszechświata, Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie teorię tektoniki płyt litosferycznych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy plutonizmu i wulkanizmu oraz zna typy skał magmowych i piroklastycznych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna typy genetyczne gór, zna i rozumie przebieg orogenez. Zna rodzaje i mechanizmy deformacji tektonicznych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna mechanizmy i formy działalności geologicznej lodowców. + - + - - - - - - - -
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy, przyczyny i skutki trzęsień Ziemi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować formy glacjalne i postglacjalne. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyjaśnić budowę Ziemi i wszechświata, teorie i etapy powstania Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wyjaśnić teorię płyt litosfery, potrafi scharakteryzować poszczególne elementy płyt litosferycznych. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał magmowych oraz powiązać je z procesami magmatycznymi lub wulkanicznymi. + - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi wyjaśnić mechanizmy i skutki trzęsień ziemi. + - - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi wyjaśnić mechanizmy orogenez, potrafi rozpoznać rodzaje deformacji tektonicznych oraz powiązać je z procesami mechanicznymi w górotworze. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie, geologia ogólna – definicja, dziedziny geologiczne, omówienie programu, literatura zalecana (1h)
Wszechświat, galaktyka, układ planetarny, planeta – parametry, definicje podstawowe. Powstanie Wszechświata, Drogi Mlecznej, Układu Słonecznego i Ziemi – teorie. Pozycja Ziemi w układzie słonecznym (3h).
Budowa Ziemi. Struktura skorupy ziemskiej. Grawitacja. Stan termiczny i magnetyzm Ziemi. Procesy egzo- i endogeniczne kształtujące Ziemię (3h).
Główne założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych. Charakterystyka granic konwergentnych, dywergentnych oraz transformacyjnych. Hipoteza Wegenera. Spreading dna oceanicznego i subdukcja (3h).
Kraton, platforma, tarcza, ryft, aulakogen, obdukcja, ofiolity (1h).
Plutonizm – powstawanie, różnicowanie i krystalizacja magmy. Szeregi reakcyjne i procesy pomagmowe. Typy intruzji. Klasyfikacja skał głębinowych. Złoża surowców mineralnych towarzyszące skałom magmowym (3h).
Wulkanizm – przyczyny, przebieg. Produkty erupcji wulkanicznych. Rozmieszczenie wulkanów, typy wulkanów. Procesy powulkaniczne (2h).
Trzęsienia Ziemi. Przyczyny, rodzaje fal, rozmieszczenie trzęsień Ziemi (2h).
Typy genetyczne gór. Orogeneza, rodzaje orogenów, góry fałdowe Ziemi (2h).
Budowa sedymentosfery – jednostki sedymentacyjne, ułożenie warstw. Transgresje i regresje morskie. Niezgodności. Ruchy pionowe skorupy ziemskiej. Izostazja (2h).
Deformacje skorupy ziemskiej, typy deformacji tektonicznych (4h).
Działalność geologiczna lodowców: diageneza wody, mechanika ruchu lodowca, czynniki warunkujące rozwój lodowców, osady glacjalne, fluwioglacjalne, limnoglacjalne, poglacjalne formy geomorfologiczne, przyczyny zlodowaceń (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Skały i minerały – definicje podstawowe. Cechy fizyczne minerałów.
Skały magmowe: minerały, struktury i tekstury, klasyfikacje i kryteria podziału skał magmowych, główne typy skał magmowych, identyfikacja makroskopowa.
Skały osadowe: minerały auto- i allogeniczne, struktury sedymentacyjne, tekstury, główne grupy skał osadowych, kryteria podziału skał osadowych. Skały klastyczne.
Tabela geochronologiczna, metody szacowania wieku skał.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczeń części ćwiczeniowej i wykładowej. Część ćwiczeniowa i wykładowa podlegają odrębnym zaliczeniom. Zaliczenie części wykładowej na podstawie kolokwium z treści wykładanych i podręcznikowych. Zaliczenie części ćwiczeniowej na podstawie cząstkowych kolokwiów teoretycznych i praktycznych, których ilość określa osoba prowadząca ćwiczenia. Dopuszczalna jest najwyżej dwukrotna poprawy negatywnej oceny z zaliczenia poprzez przystąpienie do kolokwiów zaliczających w dodatkowych terminach. Zaległości wynikające z usprawiedliwionych nieobecności będą zaliczane na podstawie esejów na zadany przez prowadzącego temat, zgodny z tematyka modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizyki, chemii, biologii i geografii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001.
Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jest najwyżej dwukrotna poprawa oceny negatywnej.