Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geodezja
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-106-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Niedojadło Zygmunt (niedojad@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych GF1A_W09, GF1A_W10, GF1A_W12, GF1A_U15, GF1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geofizycznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_U12, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U14 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi wykorzystać i przeanalizować wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych oraz miar z map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji struktury górotworu GF1A_U06, GF1A_U12 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GF1A_K07, GF1A_K03 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę kartograficzną w zakresie określania współrzędnych, konstruowania i czytania mapy, wizualizacji i przetwarzania danych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się sprzętem geodezyjnym, wykonać podstawowe pomiary potrzebne w trakcie projektowania i realizacji badań geofizycznych oraz uzyskiwania danych przestrzennych + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać i przeanalizować wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych oraz miar z map powierzchniowych i górniczych do modelowania i wizualizacji struktury górotworu + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu. Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład 1. Pojęcia wstępne. Zadania i podział geodezji. Powierzchnie odniesienia. Odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych. Plany i mapy.
Wykład 2. Tyczenie prostych i kątów stałych 90o i 180o. Pomiar długości – metody bezpośrednie, optyczne i elektrooptyczne. Metody zdjęcia szczegółów sytuacyjno-wysokościowych.
Wykład 3. Zasada działania i budowy instrumentów kątomierczych (teodolity zwykłe
i elektroniczne). Systemy odczytowe.
Wykład 4. Osnowy geodezyjne ich dokładność, zastosowanie. Poligonizacja techniczna – pomiar i wyrównanie ciągów poligonowych. Metody obliczania i wyznaczania powierzchni.
Wykład 5. Pomiary wysokościowe. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna. Budowa
i działanie niwelatorów zwykłych i elektronicznych. Metody pomiarowe – niwelacja reperów, przekrojów i punktów rozproszonych.
Wykład 6. Zastosowanie technologii GPS do pomiarów geodezyjnych. Podstawy rachunku błędów – wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich, prawo przenoszenia się błędów
Wykład 7. Zasada i przebieg pomiaru tachimetrycznego. Tachimetry elektroniczne (total station). Interpolacja warstwic. Etapy tworzenia mapy.
Wykład 8. Podstawy miernictwa górniczego. Orientacja sytuacyjna i wysokościowa. Osnowy kopalniane. Modelowanie przestrzenne stratygrafii i tektoniki górotworu na podstawie pomiarów geodezyjnych w miernictwie górniczym. Udział pomiarów geodezyjnych w projektowaniu badań geofizycznych.

Zajęcia praktyczne:

Ćw. 1. Jednostki miar w geodezji, sposoby przeliczania.
Ćw. 2. Mapa – czytanie mapy topograficznej, skale i podziałki, znaki umowne, podziałka transwersalna – pomiar elementów liniowych na mapie.
Ćw. 3. Tyczenie linii prostych i pomiar długości – pokaz sprzętu do pomiaru długości.
Ćw.4 i 5. Temat praktyczny (realizowany w zespołach 2 – osobowych): praca z mapą – pojęcie azymutu i jego wyznaczenia na podstawie elementów liniowych (długości) pomierzonych na mapie, współrzędne geodezyjne, profil rzeźby terenu, wnoszenie elementów (punktów) na podstawie znajomości ich współrzędnych. Obliczanie powierzchni metodami analitycznymi i graficznymi. Modelowanie i przedstawiane na mapie przebiegu wychodni warstw geologicznych i uskoków.
Ćw.6 i 7. Pomiar kątów – praktyczne zapoznanie się ze sprzętem pomiarowym, teodolit elektroniczny i zwykły.
Ćw.8. Technologia GPS, sprzęt i pomiar. Sieć ASG-EUPOS
Ćw.9. Analiza dokładności pomiarów geodezyjnych (wyrównanie spostrzeżeń)
Ćw.10. Prawo przenoszenia się błędów w obliczeniach geodezyjnych
Ćw.11. Zakładanie, pomiar i wyrównanie ciągu poligonowego
Ćw.12 i 13. Pomiar szczegółów metodą tachimetryczną.
Ćw 14. Pomiary niwelacyjne – niwelatory zwyczajne samopoziomujące kodowe, pomiar i wyrównanie ciągu niwelacyjnego.
Ćw 15. Zaliczenie przedmiotu, uzupełnienie braków, sprawdziany poprawkowe, kolokwium.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen ze sprawdzianów (kartkówek) pisanych w trakcie ćwiczeń projektowych oraz kolokwium zaliczeniowego z zagadnień wykładowych, oddane sprawozdanie z realizacji tematu praktycznego. Wymagane pozytywne zaliczenie każdego sprawdzianu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, statystyki matematycznej, trygonometrii, rachunku różniczkowego i całkowego, geometrii analitycznej, geometrii wykreślnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN 1997
Jagielski A.: Geodezja I. GEODPIS. Kraków 2005.
Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Pielok J. i inni. Geodezja górnicza, Wyd.AGH – 2011)
GUGiK Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl, www.pgi.gov.pl, www.asgeupos.pl, www.geoforum.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak