Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki wizualizacji danych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-107-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie potrzebę graficznej prezentacji danych naukowych, pomiarowych i inżynierskich, zna różne techniki wizualizacji danych za pomocą wykresów oraz map i przekrojów. GF1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna różne rodzaje wykresów 2D/3D i map cyfrowych, etapy konstruowania map oraz metody gridowania, interpolacji i ekstrapolacji danych. GF1A_W09, GF1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, potrafi w prawidłowy, efektywny i przejrzysty sposób przedstawić dane wykorzystywane w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich z zakresu geofizyki i nauk pokrewnych za pomocą dobrze dobranego typu wykresu 2D/3D lub odpowiedniej mapy cyfrowej GF1A_U14 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi za pomocą prawidłowo dobranego typu wykresu/mapy/przekroju uwidocznić relacje i zależności między danymi, przeprowadzić podstawową analizę danych oraz wyeksponować istotną informację zawartą w danych GF1A_U02, GF1A_U14, GF1A_U15 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role GF1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie potrzebę graficznej prezentacji danych naukowych, pomiarowych i inżynierskich, zna różne techniki wizualizacji danych za pomocą wykresów oraz map i przekrojów. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne rodzaje wykresów 2D/3D i map cyfrowych, etapy konstruowania map oraz metody gridowania, interpolacji i ekstrapolacji danych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, potrafi w prawidłowy, efektywny i przejrzysty sposób przedstawić dane wykorzystywane w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich z zakresu geofizyki i nauk pokrewnych za pomocą dobrze dobranego typu wykresu 2D/3D lub odpowiedniej mapy cyfrowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi za pomocą prawidłowo dobranego typu wykresu/mapy/przekroju uwidocznić relacje i zależności między danymi, przeprowadzić podstawową analizę danych oraz wyeksponować istotną informację zawartą w danych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole i przyjmować w nim różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Graficzne przedstawianie danych jako metoda ilustracji wyników, prezentacji i przekazywania informacji oraz analizy danych.
Typy wykresów dwu- i trójwymiarowych: wykresy punktowe, linowe, słupkowe, polarne, wektorowe, kołowe, trójkątne. Obszary zastosowań poszczególnych typów wykresów. Techniki konstrukcji poszczególnych typów wykresów. Linie trendu i krzywe regresji.
Techniki konstrukcji map cyfrowych: tworzenie regularnej siatki mapy (griding), wybrane metody interpolacji (m.in. metoda kriging, wariogramy, metoda naturalnego sąsiada, metoda najbliższego sąsiada), ekstrapolacja, sposoby wizualizacji danych XYZ (mapy warstwicowe, trójwymiarowe powierzchniowe, siatkowe, cieniowane, punktowe, obrazowe, bazowe), obliczenia na mapach (powierzchnia i objętość struktur, odległości między punktami).
Zastosowanie wybranych technik wizualizacji danych do przedstawienia danych laboratoryjnych i pomiarowych oraz różnego typu danych geologicznych i geofizycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie wszystkich projektów. Ocena końcowa jest równa średniej arytmetycznej z wybranych projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Manual i pomoc do programów graficznych wykorzystywanych na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania {sweet spotów
na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi :
zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania sweet spotów na
podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w
oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami
geofizycznymi i model generacyjny 3D — [Adaptation of the Polish
conditions of the methodologies of the sweet spots determination on the
basis of correlation of well logging with drilled core samples :
methodology to determine sweet spots based on geochemical, petrophysical
and geomechanical properties in connection with correlation of
laboratory test with well logs and generation model 3D] / red. nauk.
Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ. — Kraków : Drukarnia GOLDRUK
Wojciech Golachowski, 2017. — 500 s.. — Bibliogr. s. 490–500. — ISBN:
978-83-7464-915-5

2. Badania prędkości fal sprężystych i charakterystyka
naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla
wybranych skał klastycznych i węglanowych — Elastic wave velocities
measurements and stress-strain characteristics under triaxial
compression conditions for clastic and carbonate rock samples / Edyta
PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jadwiga JARZYNA //
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN:
2081-0245. — 2017 nr 101, s. 313–322. — Bibliogr. s. 322, Streszcz., Abstr.

3. Shale gas in Poland / Jadwiga A. JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina I.
KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Anna STRZĘPOWICZ, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ,
Dariusz WIĘCŁAW, Jerzy ZIĘTEK // W: Advances in natural gas emerging
technologies / eds. Hamid A. Al-Megren, Rashid H. Altamimi. — Rijeka :
INTech, cop. 2017. — ISBN: 978-953-51-3433-6 ; e-ISBN:
978-953-51-3434-3. — S. 191–210. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Z5Fyfh
[2017-09-27]. — Bibliogr. s. 208–210, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak