Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aplikacje obliczeniowe I
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-109-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma na celu wykształcenie umiejętności konstruowania algorytmów służących do rozwiązywania zadań obliczeniowych oraz wizualizacji danych w języku programowania MATLAB.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach Matlab, Octave, Scilab GF1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się programami Matlab, Octave, Scilab do wizualizacji i przetwarzania GF1A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych GF1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach Matlab, Octave, Scilab - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się programami Matlab, Octave, Scilab do wizualizacji i przetwarzania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Przegląd komercyjnych i darmowych aplikacji do obliczeń naukowych. Matlab: wprowadzenie, interfejs graficzny, język programowania, tablice, operatory, operacje na tablicach, funkcje i podfunkcje, skrypty, toolbox, wizualizacja danych, debugowanie, selekcja, pętle, indeksowanie logiczne, prealokacja, typy danych, praca z plikami (binarnymi, tekstowymi, arkuszami Excel).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagane jest pozytywne zaliczenie wszystkich kolokwiów. Ocena końcowa jest równa średniej arytmetycznej ocen z wszystkich kolokwiów. Ocena ta może być zmodyfikowana w oparciu o oceny z kartkówek i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B.Mrozek, Z.Zbigniew. Matlab i Simulink – Poradnik użytkownika
S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek, Matlab w zastosowaniach do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów
www.mathworks.com
www.scilab.org
www.gnu.org/software/octave/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak