Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia ogólna
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-204-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł poświęcony podstawowym procesom geologicznym zachodzącym w litosferze i w górnej części płaszcza ziemskiego oraz umiejętności diagnostyki poszczególnych typów skalnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie działalność geologiczną wód płynących, stojących i podziemnych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_W02, GF1A_U21, GF1A_W17 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie działalność geologiczną morza. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_W02, GF1A_U21, GF1A_W17 Egzamin,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna i rozumie działalność geologiczną prądów powietrznych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy powierzchniowych ruchów masowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W005 Zna i rozumie mechanizmy powstawania skał osadowych, zna podstawowe typy skał osadowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W006 Zna i rozumie mechanizmy procesów wietrzennych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy diagenezy. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W008 Zna tabelę geochronologiczną, zna i rozumie metody szacowania czasu geologicznego. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W009 Zna i rozumie obieg pierwiastków w przyrodzie, cykle geotektoniczne. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_W010 Zna podstawowe pojęcia geologiczne. GF1A_W12, GF1A_W02, GF1A_W17 Egzamin
M_W011 Zna rodzaje metamorfizmu, rozumie mechanizmy metamorfizmu oraz zna typy skał metamorficznych. GF1A_W12, GF1A_W17 Egzamin
M_W012 Zna i rozumie geologiczną działalność lodowców. GF1A_W12, GF1A_W17 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i rozpoznawać skały osadowe oraz powiązać je z adekwatnymi środowiskami sedymentacjami, potrafi przeprowadzić interpretację genetyczną dla poszczególnych typów skał osadowych. GF1A_U17, GF1A_U24, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21, GF1A_U05 Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać formy geomorfologiczne lądowe i subakwalne związane z działalnością wód, prądów powietrznych i powierzchniowych ruchów masowych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać efekty procesów wietrzennych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_U004 Potrafi scharakteryzować procesy diagenetyczne. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Egzamin
M_U005 Potrafi scharakteryzować kompetencje poszczególnych typów jednostek stratygraficznych. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
M_U006 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał metamorficznych oraz powiązać je z poszczególnymi procesami metamorficznymi. GF1A_U17, GF1A_U01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U21 Kolokwium
M_U007 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać polodowcowe formy geomorfologiczne oraz podstawowe typy utworów polodowcowych. GF1A_W12, GF1A_W17 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w sposób zorganizowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy. GF1A_K07, GF1A_K05, GF1A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie działalność geologiczną wód płynących, stojących i podziemnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie działalność geologiczną morza. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie działalność geologiczną prądów powietrznych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie genezę oraz mechanizmy powierzchniowych ruchów masowych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie mechanizmy powstawania skał osadowych, zna podstawowe typy skał osadowych. + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna i rozumie mechanizmy procesów wietrzennych. + - + - - - - - - - -
M_W007 Zna i rozumie mechanizmy diagenezy. + - + - - - - - - - -
M_W008 Zna tabelę geochronologiczną, zna i rozumie metody szacowania czasu geologicznego. + - + - - - - - - - -
M_W009 Zna i rozumie obieg pierwiastków w przyrodzie, cykle geotektoniczne. + - + - - - - - - - -
M_W010 Zna podstawowe pojęcia geologiczne. + - - - - - - - - - -
M_W011 Zna rodzaje metamorfizmu, rozumie mechanizmy metamorfizmu oraz zna typy skał metamorficznych. + - - - - - - - - - -
M_W012 Zna i rozumie geologiczną działalność lodowców. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i rozpoznawać skały osadowe oraz powiązać je z adekwatnymi środowiskami sedymentacjami, potrafi przeprowadzić interpretację genetyczną dla poszczególnych typów skał osadowych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać formy geomorfologiczne lądowe i subakwalne związane z działalnością wód, prądów powietrznych i powierzchniowych ruchów masowych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać efekty procesów wietrzennych. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować procesy diagenetyczne. + - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować kompetencje poszczególnych typów jednostek stratygraficznych. + - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne typy skał metamorficznych oraz powiązać je z poszczególnymi procesami metamorficznymi. + - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi scharakteryzować i rozpoznać polodowcowe formy geomorfologiczne oraz podstawowe typy utworów polodowcowych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w sposób zorganizowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Działalność geologiczna lodowców: diageneza wody, mechanika ruchu lodowca, czynniki warunkujące rozwój lodowców, osady glacjalne, fluwioglacjalne, limnoglacjalne, postglacjalne formy geomorfologiczne, przyczyny zlodowaceń (4h).
Działalność geologiczna wód płynących, reżim i parametry przepływu, fluwialne formy geomorfologiczne i ich typy, sedymentacja rzeczna (3h).
Ablacja, mechanizmy i przebieg, formy akumulacyjno-erozyjne (1h).
Działalność geologiczna morza. Mechanika i reżim wód w poszczególnych strefach akwenów morskich i oceanicznych, formy geomorfologiczne w dnach niecek morskich i oceanicznych, sedymentacja morska (4h).
Wody podziemne – mechanika przepływu. Zjawiska krasowe i sufozja, działalność morfotwórcza i osadowa (2h).
Działalność geologiczna wód stojących, typy zbiorników, reżim tlenowy w wodach stojących, sedymentacja w jeziorach i bagnach. Powstawanie kaustobiolitów (2h).
Działalność geologiczna prądów powietrznych. Reżim i mechanika transportu, formy akumulacyjne (2h).
Powierzchniowe ruchy masowe lądowe i subakwalne, forma, mechanika, klasyfikacja (2h).
Diageneza – mechanizmy, procesy diagenetyczne, efekty (1h).
Wietrzenie fizyczne – mechanizmy i typy, wietrzenie chemiczne, czynniki wietrzenia chemicznego, mechanizmy i typy, produkty wietrzenia, pedogeneza (2h).
Metamorfizm – definicja i granice metamorfizmu, czynniki metamorfizmu, przebieg procesów metamorficznych, mechanizmy, facje metamorfizmu. Rodzaje metamorfizmu – klasyfikacje i kryteria, surowce mineralne (3h).
Stratygrafia, czas geologiczny, wiek Ziemi i metody jego oznaczania, aksjomaty stratygraficzne, skamieniałości i ich rola w stratygrafii (2h).
Cykle geologiczne, cykle obiegu pierwiastków. Cykliczność rozwoju geotektonicznego Ziemi (2h).
Dynamika atmosfery i hydrosfery (1h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Skały węglanowe – cdn., skały klastyczne, skały krzemionkowe, ewaporaty, skały alitowe, żelaziste, ilaste, fosforanowe, kaustobiolity, identyfikacja makroskopowa skał osadowych.
Tabela geochronologiczna, metody szacowania wieku skał. Skamieniałości o znaczeniu stratygraficznym.
Skały metamorficzne – minerały neogeniczne, struktury i tekstury skał metamorficznych, klasyfikacje skał metamorficznych i kryteria podziału, identyfikacja makroskopowa skał metamorfizmu regionalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i egzaminu, przy czym otrzymanie oceny negatywnej z którejkolwiek części skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizyki, chemii i biologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
Literatura w jęz. angielskim:
Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Egzamin obejmuje treści wykładane i treści podręcznikowe, dopuszczalna jest dwukrotna poprawa oceny niedostatecznej.
Zaliczenie z ćwiczeń obejmuje treści podręcznikowe i wiedzę oraz umiejętności przekazywane podczas zajęć. Ocena z ćwiczeń jest wynikiem cząstkowych kolokwiów, ich ilość określona jest przez osobę prowadzącą część ćwiczeniową. Dopuszczalna jest najwyżej dwukrotna poprawy oceny negatywnej z zaliczenia poprzez przystąpienie do dodatkowych kolokwiów.
Zaległości powstałe wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta podlegają wyrównaniu przez esej na zadany przez prowadzącego temat, powiązany z treściami modułu.