Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy geometrii i grafiki komputerowej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-205-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu rzutu cechowanego z którym związane są zasady odnoszące się do powierzchni topograficznych oraz zastosowanie tej wiedzy w programach graficznych (np. AutoCad).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w obejmującą podstawy geometrii wykreślnej GF1A_W11, GF1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna podstawowe wiedzę w zakresie komputerowego oprogramowania wspomagającego projektowanie GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu:tworzenia prostych obiektów i rysunków technicznych GF1A_U14, GF1A_U16 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji GF1A_K01, GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w obejmującą podstawy geometrii wykreślnej + - + - - - - - - - +
M_W002 Student zna podstawowe wiedzę w zakresie komputerowego oprogramowania wspomagającego projektowanie + - + - - - - - - - +
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu:tworzenia prostych obiektów i rysunków technicznych + - + - - - - - - - +
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji + - + - - - - - - - +
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
Podstawy programu AtuoCAD.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
Podstawy programu AutoCAD.

E-learning:

Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
Podstawy programu AutoCAD.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń.

Na zaliczenie ćwiczeń składają się:
– pozytywne zaliczenie części kontaktowej ćwiczeń, podstawa wystawionej oceny – średnia z ocen uzyskanych z każdego wykonanego zadania.
- pozytywne zaliczenie części e-learning, odstawa wystawionej oceny – średnia z ocen uzyskanych z każdego wykonanego zadania.
- pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowe,
- obecności na min 80% zajęć laboratoryjnych
W przypadku oceny niedostatecznej z przynajmniej jednej z w/w części ćwiczeń lub nieobecności na zajęciach laboratoryjnych wyższej niż 50% student nie może otrzymać pozytywnego zaliczenia ćwiczeń.
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z wykonywanego zadania student może je poprawić jednokrotnie w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium zaliczeniowego student może je poprawiać jeden raz w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia.
Wszystkie dodatkowe informacje odnośnie prowadzenia i zaliczenia zajęć prowadzący poda na pierwszym wykładzie i pierwszych ćwiczeniach na początku semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• R. Kaczyński, J. A. Nowakowski, E. Sajewicz, Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna –
ćwiczenia projektowe, Politechnika Białostocka 2001r.
• Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
• Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Modelowanie grawimetryczne stref rozluźnień rozwijających się nad pustką w skałach metamorficznych — Gravity modelling of loosening zone in metamorphic rock over hole / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1 s. 411–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Summ.
Wykorzystanie triangulacji w grawimetrii — [Triangulation in gravimetry] / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : [materiały XIII krajowej konferencji KOWBAN’2006 : Polanica Zdrój, 25–27. 10. 2006 r.]. T. 13 / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2006. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak