Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aplikacje obliczeniowe II
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-207-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach SMath Studio lub MathCAD, zna metodykę wizualizacji danych w systemie Matlab GF1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się programami SMath Studio lub MathCAD i innymi dostępnymi w systemie MS Windows lub Unix, do wizualizacji i przetwarzania GF1A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych GF1A_K05 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach SMath Studio lub MathCAD, zna metodykę wizualizacji danych w systemie Matlab - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się programami SMath Studio lub MathCAD i innymi dostępnymi w systemie MS Windows lub Unix, do wizualizacji i przetwarzania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Podstawy wizualizacji danych 2D i 3D w systemie Matlab
Pakiet SMath Studio lub MathCad: tworzenie dokumentu naukowego, edycja dokumentu,
Pakiet SMath Studio lub MathCad: definiowanie zmiennych i funkcji, biblioteka standardowych funkcji,
Pakiet SMath Studio lub MathCad: grafika 2D, 3D,
Pakiet SMath Studio lub MathCad: zastosowanie jednostek fizycznych w obliczeniach,
Pakiet SMath Studio lub MathCad: techniki poprawnych obliczeń z elementami programowania.
Pakiet SMath Studio lub MathCad: elementy statystyki.
Pakiet SMath Studio lub MathCad: podstawy obliczeń numerycznych i ich zastosowanie w rozwiązywaniu prostych problemów fizycznych i geofizycznych.
Demonstracja SageMath – pakietu do obliczeń numerycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i końcowego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaliczony kurs “Aplikacje obliczeniowe I”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Paleczek, MathCAD w algorytmach, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, 2005
M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2001.
P. Krzyżanowski, Obliczenia inżynierskie i naukowe. Szybkie, skuteczne, efektowne. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2011
A. Brozi, Scilab w przykładach, Wyd. Nakom, Poznań, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak