Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do astrofizyki
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-211-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych GF1A_U01, GF1A_W01, GF1A_U14, GF1A_U09, GF1A_U02 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów związanych z powstawaniem pierwiastków i związków chemicznych we wszechświecie GF1A_U22, GF1A_W02, GF1A_K01, GF1A_U09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane do badań kosmosu i układu słonecznego GF1A_W04, GF1A_U05, GF1A_U09, GF1A_U06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie opisać zasadę działania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do badań kosmicznych GF1A_U04, GF1A_W08, GF1A_U05, GF1A_U08, GF1A_U06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi przedstawić miejsce Ziemi we wszechświecie oraz uzasadnić, że metody geofizyczne mogą być stosowane do poznawania geologii innych planet. Ponadto rozumie procesy prowadzące do tworzenia pierwiastków chemicznych GF1A_K07, GF1A_W12, GF1A_K04, GF1A_K01, GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów związanych z powstawaniem pierwiastków i związków chemicznych we wszechświecie - - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane do badań kosmosu i układu słonecznego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opisać zasadę działania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do badań kosmicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić miejsce Ziemi we wszechświecie oraz uzasadnić, że metody geofizyczne mogą być stosowane do poznawania geologii innych planet. Ponadto rozumie procesy prowadzące do tworzenia pierwiastków chemicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Podstawowe teorie kosmologiczne powstania wszechświata i jego ewolucji
2. Powstawanie oraz ewolucja gwiazd i galaktyk
3. Pierwiastki, związki chemiczne – ich powszechność w kosmosie
4. Powstanie i ewolucja układu słonecznego
5. Metody badań kosmosu i układu słonecznego
6. Słońce – budowa, procesy fizyczne wewnątrz Słońca, wpływ na Ziemię
7. Wenus i Mars sąsiedzi Ziemi – budowa geologiczna i warunki fizyczne
8. Ziemia i Księżyc – powstanie i ewolucja
9. Planety olbrzymy i ich księżyce
10. Komety, asteroidy i meteory

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny ze sprawdzianów (3 w ciągu semestru) 90%, obecność na zajęciach 10%. Zajęcia obowiązkowe. W przypadku oceny niedostatecznej, przewidziany jest na ostatnich zajęciach sprawdzian zaliczeniowy obejmujący całość materiału. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu jest obecność na zajęciach lub w przypadkach losowych pisemne usprawiedliwienie oraz przystąpienie do pisania wcześniejszych sprawdzianów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student zna podstawowe zależności matematyczne, posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki dla studentów kierunków inżynierskich, odbył zajęcia w studenckiej pracowni fizycznej, ma ugruntowane podstawy z zakresu chemii co najmniej na poziomie szkoły średniej, zna podstawy geologii, geografii i astronomii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Kubiak M.: Gwiazdy i materia międzygwiazdowa. Wydaw. Naukowe PWN, 1994
• Żbik M.: O budowie planet. Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1985
• Sokołowski L.: Elementy kosmologii dla nauczycieli, studentów i dociekliwych uczniów. Zamkor 2006
• Perkins D.: Particle astrophysics. Oxford University Press, 2003
• Lewis J.: Physics and chemistry of the solar system. Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2004
• Milone E.: Solar system astrophysics : background science and the inner solar system. Springer, 2008.
• Tipler P., Llewellyn R.: Fizyka współczesna. Wydaw. Naukowe PWN, 2012
• Manecki A.: Meteoryty Oblicza gości z kosmosu. Bosz, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Natural radioactivity of soil and sediment samples colledted from postindustrial area : short communication / Monika ŚLEZIAK, Leszek PETRYKA, Marcin ZYCH // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2010 vol. 19 no. 5, s. 1095–1099. — Bibliogr. s. 1099, Abstr.. — tekst: http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRRtq6vTq6k63nn5Kx95uXxjL6qrU%2btqK5JspazUrGsuEuwlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbKnsE%2b1q7BLr5zqeezdu4jqnOJ6u9e3gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7TbKrs06vrq8%2b5OXwhd%2fqu4ji3MSN6uLSffbq&hid=125
2. Radioisotope investigations of compound two-phase flows in an open channel / Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Jan KĘPIŃSKI, Robert Hanus, Tadeusz Bujak, Edyta PUSKARCZYK // Flow Measurement and Instrumentation ; ISSN 0955-5986. — 2014 vol. 35, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955598613001283/pdfft?md5=7383f3e97468a85cdf54f30d310f01d8&pid=1-s2.0-S0955598613001283-main.pdf
3. Radiometric methods in the measurement of particle-laden flows / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Pavel Vlasák, Marek JASZCZUR, Leszek PETRYKA // Powder Technology ; ISSN 0032-5910. — 2017 vol. 318, s. 491–500. — Bibliogr. s. 499–500, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-08. — tekst: https://goo.gl/yZePax

Informacje dodatkowe:

Brak