Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie C++
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-310-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe instrukcje sterujące języka C++, potrafi opracować program z użyciem funkcji, rozumie przeciążanie funkcji. GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U12, GF1A_W08 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować samodzielnie prosty program w języku C++, rozumie korzyści programowania do rozwiązywania zadań inżynierskich GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_U06, GF1A_U07, GF1A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi samodzielnie wykonać aplikacje z użyciem klas z konstruktorami i destruktorami, obiektów, jest w stanie napisać prosta aplikację do zastosowań inżynierskich. GF1A_U15, GF1A_W11, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł (również sieci Internet) GF1A_U17, GF1A_K07, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K05, GF1A_U03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe instrukcje sterujące języka C++, potrafi opracować program z użyciem funkcji, rozumie przeciążanie funkcji. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować samodzielnie prosty program w języku C++, rozumie korzyści programowania do rozwiązywania zadań inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie wykonać aplikacje z użyciem klas z konstruktorami i destruktorami, obiektów, jest w stanie napisać prosta aplikację do zastosowań inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł (również sieci Internet) - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie się z kompilatorem gcc pracującym w środowisku systemu Unix, omówienie budowy elementarnego programu w języku C++, pojęcie zmiennych, deklaracja zmiennych, strumienie wejścia, wyjścia, podstawowe instrukcje sterujące (instrukcja warunkowa if, pętla for, pętla while, pętla do-while, instrukcja wariantowa switch, instrukcje continue, break), wskaźniki, referencje, tablice, dynamiczna deklaracja tablic, podstawowe algorytmy, struktury, funkcje, przeciążanie funkcji, klasy, obiekty, słowa kluczowe: public, private, protected, konstruktory i destruktory, funkcje udostępniające, przeciążanie konstruktorów i destruktorów, przeciążanie operatorów, dziedziczenie klas, operacje na plikach – zapis do pliku, odczyt z pliku (pliki tekstowe, pliki binarne). podstawy biblioteki STL, obsługa błędów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Wykonanie projektu 60 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia, napisanie programu w języku C++

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość systemu Unix.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stroustrup Bjarne, „Język C++”,
Grębosz Jerzy, „Symfonia C++”,
Kernighan Brian, Ritchie Dennis M., „Język ANSI C”,
Sieć Internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak