Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria sygnałów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-311-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania sygnałów GF1A_W09, GF1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania sygnałów GF1A_W09, GF1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania i wizualizacji sygnałów GF1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu teorii sygnałów GF1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie GF1A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GF1A_K02 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania sygnałów - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania i wizualizacji sygnałów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu teorii sygnałów + - - - - - - - - - -
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie sygnału i klasyfikacja sygnałów, pojęcie sygnału dyskretnego i jego reprezentacja, sygnały deterministyczne i ich parametry, sygnały stochastyczne i ich parametry, sygnały zespolone, korelacja, autokorelacja, splot,
2. Szereg Fouriera, ciągła transformata Fouriera, dyskretna transformata Fouriera i FFT,
3. Próbkowanie sygnałów i aliasing, twierdzenie o próbkowaniu,
4. Widmo sygnału dyskretnego, funkcje okien czasowych, analiza częstotliwościowa sygnałów,
5. Transformacja Z,
6. Układy LTI,
7. Transformacja Hilberta,
8. Filtry cyfrowe o skończonej odpowiedzi impulsowej, filtry cyfrowe o nieskończonej odpowiedzi impulsowej,
9. Dwuwymiarowa transformacja Fouriera

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Sygnały dyskretne w geofizyce.
2. Próbkowanie i problem aliasingu w danych pomiarowych.
3. Korelacja, autokorelacja i splot sygnałów.
4. Dyskretne przekształcenie Fouriera i szybkie przekształcenie Fouriera.
5. Analiza częstotliwościowa sygnałów.
6. Transformacja Laplace’a.
7. Transformacja Z.
8. Układy LTI.
9. Transformacja Hilberta.
10. Filtracja sygnałów w dziedzinie częstotliwości, prototypy filtrów.
11. Projektowanie i testowanie filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej.
12. Projektowanie i testowanie filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej.
13. Metody uśredniania sygnałów.
14. Decymacja.
15. Analiza kepstralna.
16. Analiza falkowa.
17. Reprezentacje danych cyfrowych w implementacji systemów przetwarzania.
18. Efekty kwantyzacji w zapisie cyfrowym sygnałów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z kolokwium i wykonanych ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jerzy Szabatin, Podstawy teorii sygnałów
Tomasz P.Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Allan V. Oppenheim, Roland W. Schafer , Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Sanjit K. Mitra, James F. Kaiser, Digital Signal Processing
S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek, Matlab w zastosowaniach do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów
W. Paleczek, MathCAD w algorytmach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak