Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie CAD
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-312-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawach projektowania CAD, zna zasady modelowania w płaskiego i przestrzennego oraz prezentacji wykonanego projektu, zna możliwości przekształcania obiektów GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekty dwuwymiarowy oraz podstawowe projekty trójwymiarowe GF1A_U14, GF1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb geofizyki i geologii GF1A_U14, GF1A_U12, GF1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy GF1A_K01, GF1A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o podstawach projektowania CAD, zna zasady modelowania w płaskiego i przestrzennego oraz prezentacji wykonanego projektu, zna możliwości przekształcania obiektów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekty dwuwymiarowy oraz podstawowe projekty trójwymiarowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb geofizyki i geologii - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Definicja systemów CAD/CAM/CAE,
Podstawy użytkowania programu Autocad,
Zmienne systemowe programu Autocad, przestrzenie modelu i wydruku, rzutnie
Sterowanie wyglądem rysunku, metody wyboru obiektów, zarządzanie warstwami
Obiekty dwuwymiarowe, właściwości obiektów
Funkcji sterujące napisami, tworzenie tabel
Rysowanie precyzyjne, , tworzenie i używanie bloków, wypełnianie i kreskowanie, regiony, wymiarowanie
Globalny i lokalny układ współrzędnych, oglądanie rysunku w przestrzeni,
Obiekty trójwymiarowe, modelowanie w przestrzeni, cieniowanie i metody renderingu
Modyfikacja obiektów płaskich i przestrzennych,
Operacje na mapach bitowych
Wybrane funkcje dodatku Express Tools, tworzenie wydruków

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium 70%, oceny z projektów 30%.
Konieczność pozytywnego zaliczenia wszystkich projektów i kolokwium.

Zaliczenie poprawkowe dotyczy tylko kolokwium – jeden dodatkowy termin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Oddanie i pozytywne zaliczenie projektów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Autocad. Podręcznik użytkownika, Autodesk, Inc.
AutoCAD 2010PL – A.Pikoń, Helion, 2009.
AutoCAD 2005 i 2005 PL. Ćwiczenia praktyczne – Janusz Graf, Helion, 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Porzucek S., Łój M, 2006, Wykorzystanie triangulacji w grawimetrii. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XIII KOWBAN’2006, materiały sympozjum, Polanica Zdrój 25-27 października 2006, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006. s. 139-144

Informacje dodatkowe:

Brak