Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-314-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat relacyjnych systemów baz danych, zna możliwości i korzyści ich stosowania do rozwiązywani zadań inżynierskich GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W07, GF1A_U06, GF1A_U07, GF1A_U01, GF1A_W01 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania aplikacji bazodanowej, zna podstawy języka SQL. GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U12, GF1A_W08 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie wykonać relacyjną bazę danych w systemie Access i w systemie PostgreSQL rozumie procedury normalizacji baz danych, potrafi opracować interfejs bazy danych w architekturze klient/serwer. GF1A_U15, GF1A_W11, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U20 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) GF1A_U17, GF1A_K07, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K05, GF1A_U03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat relacyjnych systemów baz danych, zna możliwości i korzyści ich stosowania do rozwiązywani zadań inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania aplikacji bazodanowej, zna podstawy języka SQL. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie wykonać relacyjną bazę danych w systemie Access i w systemie PostgreSQL rozumie procedury normalizacji baz danych, potrafi opracować interfejs bazy danych w architekturze klient/serwer. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zastosowanie systemów baz danych, Historia systemów baz danych (systemy plików, hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe), Podstawowe operacje na danych, Architektura klient/serwer (korzyści wynikające ze stosowania takiej architektury), Podstawy modelu relacyjnego baz danych, struktury danych w modelu relacyjnym (relacje, krotki, klucze podstawowe, obce), normalizacja relacji (pierwsza, druga, trzecia postać normalna, postać normalna Boyce’a-Codda), strukturalny język zapytań SQL: zapytania w języku SQL, różne rodzaje predykatów, tworzenie tabel, modyfikacja wierszy w tabelach, kasowanie wierszy.
Obsługa bazy danych Access w systemie Windows: podstawy systemu, projektowanie tabel, kwerendy, zapytania modyfikujące, formularze, raporty, budowa aplikacji Access. Instalacja i konfiguracja relacyjnych baz danych w systemie UNIX – baza PostgreSQL, projektowanie relacyjnej bazy danych, typy danych w relacyjnych bazach danych, poznanie procedur, funkcji (również przechowywanych w bazie), wyzwalaczy, dostęp do bazy danych przez ODBC, dostęp do bazy poprzez skrypty pisane w języku PHP, podstawy administracji bazami danych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z kolokwium zaliczeniowego i wykonanych ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Cellary, Z. Królikowski, „Wprowadzenie do projektowania baz danych”
C. J. Date, „Wprowadzenie do systemów baz danych”
M. Hernandez, „Bazy danych dla zwykłych śmiertelników”
R. Riordan, „Projektowanie relacyjnych systemów baz danych”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak