Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci i narzędzia internetu
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-316-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie teoretycznego modelu działania sieci, zna topologie sieci i jej podstawowe technologie, dobrze operuje pojęciami z zakresu sieci komputerowych, zna język HTML i XHTM, CSS oraz podstawy programowania PHP, rozumie zasadę działania hipertekstu, zna zasady tworzenia stron WWW GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podstawowej kontroli działania sieci. GF1A_U14, GF1A_U09 Kolokwium
M_U002 Student umie tworzyć statyczne i dynamiczne strony internetowe wykorzystując XHTML, CSS i PHP. GF1A_U14, GF1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. GF1A_K01, GF1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie teoretycznego modelu działania sieci, zna topologie sieci i jej podstawowe technologie, dobrze operuje pojęciami z zakresu sieci komputerowych, zna język HTML i XHTM, CSS oraz podstawy programowania PHP, rozumie zasadę działania hipertekstu, zna zasady tworzenia stron WWW - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podstawowej kontroli działania sieci. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie tworzyć statyczne i dynamiczne strony internetowe wykorzystując XHTML, CSS i PHP. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Historia Internetu, organizacje ustanawiające standardy
2. Model warstwowy ISO/OSI, omówienie warstw modelu, komunikacja międzywarstwowa, kapsułkowanie,
3. Klasyfikacja sieci komputerowych, topologie sieci, sieci magistralowe i koncentratorowe
4. Sygnały kodowania, szerokość pasma, tłumienie ,zniekształcenie sygnału, nośniki transmisji fizycznej przewód koncentryczny, skrętka UTP, światłowód,
5. Omówienie technologii Ethernet, Token Ring, FDDI
6. Model DoD i jego warstw y
7. Protokół IPv4 i IPv6, adresowanie IP, protokół ICMP, protokoły UDP i TCP
8. Usługi warstwy aplikacji: DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, HTTP, SSL, SSH, itp.,
9. Adres IP i MAC, śledzenie ruchu w sieci, rutowania datagramów IP, tablice routingu, porty – logowanie bezpośrednio do aplikacji sieciowej
10. Omówienie protokołu HTTP
11. Zasady projektowania stron WWW
12. Język HTML i XHTML,
13. Arkusze stylów kaskadowych CSS
14. Podstawy język skryptowego PHP.
15. Tworzenie stron statycznych i dynamicznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z przeprowadzonych sprawdzianów i projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw systemów operacyjnych Windows i Linux lub UNIX.
Zaliczenie wszystkich sprawdzianów i projektów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. PHP5. Programowanie – Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P., Helion, 2009
2. PHP5. Tworzenie stron WWW Ćwiczenia praktyczne – Kierzkowski A., Helion, 2009.
3. HTML, XHTML i CSS. Biblia – Pfaffenberger B., Schafer S.M., White W., Karow B, Helion 2005.
4. Sieci komputerowe. Księga eksperta – praca zbiorowa, Helion, 2007
5. Sieci komputerowe. Kompendium – K. Krysiak, Helion 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak