Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowanie technik jądrowych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-317-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Po tym kursie student powinnien potrafić wybrać odpowiednie metody jądrowe, źródła i sposoby wykonywania w rozwiązywaniu najczęściej spotykanych zadań w przemyśle i geologii.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe procesy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią i umiejętnie zastosować je do rozwiązywania problemów w geologii i przemyśle. GF1A_K07, GF1A_K02, GF1A_K06
M_W002 Student zna podstawowe techniki jądrowe w rozwiązywaniu różnych problemów w geologii, hydrogeologii, ochronie środowiska i przemyśle. GF1A_W08, GF1A_K02, GF1A_W03, GF1A_K04, GF1A_U05, GF1A_W07, GF1A_K06, GF1A_U06, GF1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna podstawowe metody fizyki jądrowej, ich zastosowania w rozwiązywaniu różnych problemów w geologii, hydrogeologii i w przemyśle. GF1A_U24, GF1A_K07, GF1A_W08, GF1A_W03, GF1A_W05, GF1A_K04, GF1A_W14, GF1A_U05, GF1A_W07, GF1A_K03, GF1A_K06, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_U01 Kolokwium
M_K002 Student umie powiązać w sposób praktyczny otrzymaną wiedzę GF1A_U24, GF1A_W04, GF1A_U03, GF1A_U13, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_U07, GF1A_U01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe procesy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią i umiejętnie zastosować je do rozwiązywania problemów w geologii i przemyśle. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki jądrowe w rozwiązywaniu różnych problemów w geologii, hydrogeologii, ochronie środowiska i przemyśle. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna podstawowe metody fizyki jądrowej, ich zastosowania w rozwiązywaniu różnych problemów w geologii, hydrogeologii i w przemyśle. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student umie powiązać w sposób praktyczny otrzymaną wiedzę - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wybrane modele budowy jądra atomowego

  Model kroplowy, model powłokowy, gazu Fermiego, kolektywny, ścieżka stabilności, ładunek kwadrupolowy.

 2. Nowoczesne źródła promieniowania X i gamma

  Lampy rentgenowskie, źródła akceleratorowe III i IV generacji, lasery na swobodnych elektronach i ich zastosowanie w naukach o Ziemi.

 3. Dyfrakcja rentgenowska

  Badania krystalograficzne, struktura kryształu, wskaźniki Millera

 4. Fluorescencja rentgenowska (XRF)

  Opis metody i jej zastosowanie w naukach o Ziemi

 5. Zjawisko Moessbauera

  Bezodrzutowa emisja kwantów gamma, badanie struktur ciał stałych

 6. Analiza aktywacyjna

  Opis zjawiska oraz jego zastosowanie w naukach o Ziemi

 7. Datowanie radioizotopowe

  Podstawy metod datowania, metoda U-Pb, metoda Rb-Sr, K40-Ar40, inne metody jądrowe

 8. Datowanie radiowęglowe

  Opis metody i jej zastosowanie w datowaniu młodych utworów geologicznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskanych na podstawie sprawdzianów pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień z fizyki atomowej i jądrowej oraz zasady bezpieczeństwa w kontakcie ze źródłami promieniotwórczymi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dziunikowski B. (1995) – Zastosowania izotopów promieniotwórczych, część I i II, Wyd. AGH.
2. Dziunikowski B. (1989) – Energy dispersive X-Ray fluorescence analysis. PWN, Warsaw, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo.
3. L’Annunziata M.F. (2002) – Handbook of radioactivity analysis. Academic Press, Amsterdam, Boston-Heideberg.
4. Poviniec P. (2008) – Analysis of environmental radionuclides. Elsevier, Amsterdam, Boston-Heidelberg, London, New York, Paris.
5. Zuber A. (2007) – Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny. Wrocław, Oficyna Wyd. Pol. Wrocł.
Polański A. (1979) – Izotopy w geologii. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

An analysis and interpretation of the signals in gamma-absorption measurements of liquid-gas intermittent flow / Marcin ZYCH // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2018 vol. 66 iss. 6, s. 1435–1451. — Bibliogr. s. 1449–1451
Comparison of noise reduction methods in radiometric correlation measurements of two-phase liquid-gas flows / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Barbara Wilk, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2018 vol. 129, s. 288–295.
Natural radioactivity of soil and sediment samples colledted from postindustrial area : short communication / Monika ŚLEZIAK, Leszek PETRYKA, Marcin ZYCH // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2010 vol. 19 no. 5, s. 1095–1099.
Pomiary prędkości przepływu mieszanin dwufazowych w kanale otwartym metodą absorpcji promieniowania gamma — Velocity measurement of two-phase mixture flow in an open channel using gamma-ray absorption method / Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Robert Hanus, Jan KĘPIŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 10a, s. 98–100.

Informacje dodatkowe:

Ze względu na brak ćwiczeń laboratoryjnych jak i ćwiczeń audytoryjnych obecność na wykładach jest wymagana.