Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
GIS
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-318-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę GIS: danych przestrzennych i atrybutowych, cel ich przetwarzania i analizowania GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W13, GF1A_W10, GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W08, GF1A_W11 Kolokwium
M_W002 jakie są programy komputerowe stosowane w GIS i zna źródła ich pozyskiwania; zna podstawowe formaty danych przestrzennych; zna kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia; zna podstawowe narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); zna zasady działania systemów lokalizacji i nawigacji satelitarnej; GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W13, GF1A_W10, GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W08, GF1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; umie znaleźć publiczne zasoby danych - internetowe (WMS, WFS i in.) i „fizyczne” (np. BDO z CODGK, CBDG z PIG i in.), umie je pozyskać („ściągnąć”); umie wyszukać komercyjnych dostawców danych; umie utworzyć własne dane poprzez digitalizację; umie się nimi posłużyć; umie rozpoznawać oraz konwertować kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia, umie definiować ich parametry; umie dobrać i zastosować, odpowiednio do potrzeb, narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); umie pozyskać i wykorzystać satelitarne dane lokalizacyjne (GPS) w GIS; umie przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci raportu, prezentacji, map GF1A_U17, GF1A_U24, GF1A_U04, GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U19, GF1A_U05, GF1A_U16, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_U20 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Ponieważ analiza przestrzenna (GIS) jest stosunkowo nową dziedziną, student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. GF1A_K07, GF1A_K02, GF1A_K01, GF1A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie istotę GIS: danych przestrzennych i atrybutowych, cel ich przetwarzania i analizowania - - - - + - - - - - -
M_W002 jakie są programy komputerowe stosowane w GIS i zna źródła ich pozyskiwania; zna podstawowe formaty danych przestrzennych; zna kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia; zna podstawowe narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); zna zasady działania systemów lokalizacji i nawigacji satelitarnej; - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; umie znaleźć publiczne zasoby danych - internetowe (WMS, WFS i in.) i „fizyczne” (np. BDO z CODGK, CBDG z PIG i in.), umie je pozyskać („ściągnąć”); umie wyszukać komercyjnych dostawców danych; umie utworzyć własne dane poprzez digitalizację; umie się nimi posłużyć; umie rozpoznawać oraz konwertować kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia, umie definiować ich parametry; umie dobrać i zastosować, odpowiednio do potrzeb, narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); umie pozyskać i wykorzystać satelitarne dane lokalizacyjne (GPS) w GIS; umie przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci raportu, prezentacji, map - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ponieważ analiza przestrzenna (GIS) jest stosunkowo nową dziedziną, student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Celem zajęć jest wyjaśnienie istoty oraz praktyczne opanowanie komputerowych metod zbierania, przetwarzania i analizowania przestrzennych danych geologicznych, geofizycznych, środowiskowych i in., oraz prezentacji wyników. Słuchacze zapoznają się z programami: GIS, do przetwarzania danych pomiarowych GPS oraz do interpolacji danych punktowych. Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatorium (w rozumieniu §11 Regulaminu studiów AGH), obejmującego wprowadzenie, w formie wykładu, do zagadnień teledetekcji oraz praktyczne ćwiczenia komputerowe.
Przy coraz lepszej dostępności cyfrowych map i baz danych oraz coraz lepszej ich jakości i szczegółowości, zastosowanie technik GIS w różnych dziedzinach nauk o Ziemi, w tym w geofizyce, staje się standardem. Ułatwiają to dodatkowo bardzo już obecnie zaawansowane programy GIS, dostępne bezpłatnie na licencji publicznej GNU-GPL (np. QGIS, Grass, Ilwis) lub za niewielką opłatą (np. Idrisi). Zbieranie, a następnie kwerenda danych oraz ich przetwarzanie, analiza i modelowanie staje się dzięki temu szybkie i efektywne.
Treść:
godz.
1 Podstawy informacji przestrzennej; historia powstania i rozwoju, nowe trendy, elementy składowe; literatura;
2 Postaci danych: przestrzenne (raster, wektor: „spaghetti”, topologiczny, obiektowy)
i nieprzestrzenne (bazy danych); dane dyskretne i ciągłe; wyświetlanie, parametry, atrybuty, nakładanie; proste przetwarzanie (program: IDRISI, Q-GIS);
2 Programy GIS – przegląd: ArcGIS, Q-GIS, Idrisi, Ilwis, MapInfo i inne; podstawy użycia;
3 Pozyskiwanie danych: domena publiczna (serwery WMS: sdi.geoportal.gov.pl; BDO – Baza Danych Ogólnogeograficznych, źródła branżowe); domena komercyjna; import i eksport danych; zmiana formatów; skanowanie, digitalizacja, edycja bazy danych (program: Q-GIS, Carta Linx, IDRISI);
3 Kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia: rzeczywisty kształt i modele geodezyjne Ziemi („kartofel”, geoida, sfera, elipsoida); odwzorowania elipsoidy na płaszczyznę i na powierzchnie rozwijalne; geograficzne i geodezyjne układy współrzędnych – globalne i lokalne; definiowanie
i konwersja (program: Q-GIS, IDRISI);
2 Pozycjonowanie satelitarne globalne (GPS, Galileo, GLONASS) i lokalne; zasady działania
i zastosowania praktyczne; format danych i zastosowanie w GIS;
3 Podstawowe procedury przetwarzania i analizy map rastrowych: reklasyfikacja, normalizacja, binaryzacja; DBQuerry, algebra map, operatory odległości (euklidesowe i nieeuklidesowe) i kontekstu (filtry, struktury, tekstury, widoczność i widzialność); operatory Boole’a (program: IDRISI, Q-GIS, GRASS);
2 Projekt analityczny 1: odległości nieeuklidesowe (Pathway; program: IDRISI);
2 Modelowanie: analiza dyskryminacyjna i MCE; narzędzia Bayes’a; analiza zmian czasowych; analiza trendów zmian.
3 Projekt analityczny 2: analiza dyskryminacyjna lub wieloczynnikowa (MCE; program: IDRISI);
3 Ciągłe dane przestrzenne – pozyskiwanie, przetwarzanie, analiza, wizualizacja; CMT (cyfrowy model terenu), dane geochemiczne – format: dane tekstowe ASCII, TIN, interpolacja i GRID, modele: punktowy, izoliniowy, 3D („siatkowy”, rastrowy); konstrukcja przekrojów; obliczenia powierzchni
i objętości (program SURFER);
2 Projekt analityczny 3: analiza widoczności (Viewshed; program: IDRISI);
2 Kolokwium praktyczne (projekt analityczny)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena projektu 1 * waga 0.1 + ocena projektu 2 * waga 0.1 + ocena projektu 3 * waga 0.1 + ocena kolokwium praktycznego * waga 0.3 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.4.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ocena końcowa = ocena projektu 1 * waga 0.1 + ocena projektu 2 * waga 0.1 + ocena projektu 3 * waga 0.1 + ocena kolokwium praktycznego * waga 0.3 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.4.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LONGLEY Paul A. [et al.] – GIS: teoria i praktyka (red. nauk. Artur Magnuszewski); Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
WIDACKI Wojciech, KOZAK Jacek – Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, cz. 1 i 2. Wyd. Text, 1997.
KRAAK Jan, ORMELING Menno-, Ferjan – Kartografia; wizualizacja danych przestrzennych. Wyd. Nauk. PWN, 1998.
LITWIN Leszek, MYRDA Grzegorz – Systemy Informacji Geograficznej – Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion, 2005.
MAGNUSZEWSKI Artur – GIS w geografii fizycznej. Wyd. Nauk. PWN, 1999.
MYRDA Grzegorz – GIS czyli mapa w komputerze. Wyd. Helion, 1997.
URBAŃSKI Jacek – Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wyd. Nauk. PWN, 1997.
GAŹDZICKI Jerzy – Systemy informacji przestrzennej. Wyd. PPWK, 1990.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak