Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grawimetria
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-402-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat metody grawimetrycznej do rozwiązania zadania inżynierskiego GF1A_W01, GF1A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna zasady działania grawimetrycznych urządzeń pomiarowych. GF1A_W08, GF1A_W14 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metodę grawimetryczną rozwiazania prostego zadania inzynierskiego. GF1A_U01, GF1A_U06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi. GF1A_U05, GF1A_U02, GF1A_U12 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. GF1A_U09, GF1A_U03 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego. GF1A_U15, GF1A_U14 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Prezentacja,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat metody grawimetrycznej do rozwiązania zadania inżynierskiego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady działania grawimetrycznych urządzeń pomiarowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metodę grawimetryczną rozwiazania prostego zadania inzynierskiego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi. + - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ziemskie pole siły ciężkości. Przyrządy pomiarowe – grawimetry, rodzaje i przeznaczenie, dryft grawimetru i metody jego eliminacji.
Pomiary względne siły ciężkości – metodyka prac terenowych.
Wartość normalna siły ciężkości.
Pojęcie anomalii siły ciężkości
Gęstość – podstawowy parametr fizyczny w grawimetrii, metody wyznaczania gęstości objętościowej skał z wykorzystaniem metody grawimetrycznej.
Zasady interpretacji wyników badań grawimetrycznych:
– interpretacja jakościowa – metody, zakres zastosowania, określenie anomalii regionalnej siły ciężkości, definicja anomalii rezydualnej i lokalnej siły ciężkości,
– interpretacja ilościowa – metody, zakres zastosowania, metody pośrednie, pole grawitacyjne ciał zaburzających o potencjale newtonowskim i logarytmicznym, metody bezpośrednie,
– problem wieloznaczności wyników interpretacji jakościowej i ilościowej badań grawimetrycznych.
Metody rozkładów anomalii regionalnych siły ciężkości i ich analiza w świetle geologicznych warunków występowania.
Modelowanie grawimetryczne rozkładu anomalii Bouguera i anomalii rezydualnych siły ciężkości z wykorzystaniem materiałów geologicznych i wyników wierceń badawczych.
Zastosowanie metody grawimetrycznej w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych, w kartowaniu geologicznym, w wykrywaniu struktur geologicznych i form antropogenicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Demonstracja i nauka obsługi grawimetru, metody eliminacji dryftu grawimetru, opracowanie danych terenowych, obliczanie poprawek i anomalii siły ciężkości, wyznaczanie gęstości objętościowej za pomocą pomiarów grawimetrycznych, interpretacja wyników badań grawimetrycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń – pozytywne zaliczenie wykonywanych w trackie zajęć ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr IV.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Potential Theory in Gravity and Magnetic Apllications, Blakely R.J., Cambridge University Press, 1996.
2. Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
3. Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997
4. Grawimetria stosowana, Fajklewicz Z., Wydawnictwa AGH, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak