Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody elektryczne i elektromagnetyczne I
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-404-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GF1A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych GF1A_W05, GF1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki GF1A_U07, GF1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Modele geoelektryczne ośrodków geologicznych. Podstawy fizyczno-matematyczne metody elektrooporowej – pole elektryczne w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych – rozkład potencjału pola źródła punktowego, metody analitycznego i numerycznego rozwiązywania zadania prostego, warunki graniczne i brzegowe dla szukanych rozwiązań, pole elektryczne w poziomo warstwowanej półprzestrzeni, zasada superpozycji pól i zasada wzajemności w odniesieniu do układu źródło – odbiornik. Zasady prowadzenia badań geoelektrycznych – układ pomiarowy, oporność / przewodność pozorna; pozorna polaryzowalność wzbudzona. Modelowania matematyczne i fizyczne w metodach geoelektrycznych. Klasyfikacja metod geoelektrycznych, zasady wyboru metody i kompleksowe użycie metod geoelektrycznych . Metoda elektrooporowa – sondowania, profilowania i tomografia elektrooporowa. Parametry uogólnione ośrodka warstwowanego. Obliczanie krzywych sondowań metodą cyfrowych filtrów liniowych. Analiza krzywych sondowań, rozdzielczość, zjawisko ekwiwalencji. Metodyka interpretacji jakościowej i ilościowej sondowań elektrooporowych. Mapy parametrów geoelektrycznych. Profilowania elektrooporowe: metodyka pomiarów i interpretacji. Przykłady zastosowań metody elektrooporowej do rozwiązywania różnych zadań geologicznych. Dipolowe profilowania indukcyjne. Metodyka badań polowych, wizualizacja wyników, interpretacja geofizyczna i geologiczna wyników badań. Metoda VLF – metodyka pomiarów polowych, wizualizacja wyników, interpretacja badań, przykłady zastosowań. Metoda polaryzacji wzbudzonej – współczynniki charakteryzujące polaryzowalność ośrodka. Zastosowania metody w poszukiwania rud metali i złóż węglowodorów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Obliczanie oporności wód podziemnych dla założonej mineralizacji i temperatury wody – analiza wyników . Obliczanie oporności dla wybranych typów skał przy zadanej porowatości i oporności wody nasycającej skałę. Opracowanie modeli geoelektrycznych dla zadanego profilu geologicznego. Modelowania matematyczne i fizyczne w zakresie metod geoelektrycznych. Analiza wyników modelowania sondowań elektrooporowych, profilowań i tomografii elektrooporowej pod kątem oceny możliwości prospekcyjnych metod, badania rozdzielczości, zjawiska ekwiwalencji, wypadania warstw. Projektowanie badań geoelektrycznych. Jakościowa i ilościowa interpretacja wybranych przykładów badań elektrooporowych. Interpretacja geologiczna.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw elektrodynamiki i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Methods in Geochemistry and Geophysics, 43, Geophysical Electromagnetic Theory and Methods, Michael S. Zhdanov, Department of Geology and Geophysics University of Utah, USA, 2009
2. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John M. Reynolds
3. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/oporowka.pdf
4. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/ip.pdf
5. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/konduktometr.pdf
6. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/vlf.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak