Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-411-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wróbel Magdalena (wrobelm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wróbel Magdalena (wrobelm@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów skały zbiornikowej, typów pułapek węglowodorów, parametrów złożowych i produkcyjnych w odwiercie GF1A_W07, GF1A_W12 Kolokwium
M_W002 Zna pomiary i urządzenia do wydobycia węglowodorów z odwiertów GF1A_W06, GF1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć warunki energetyczne złoża GF1A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych metod wydobycia i zatłaczania węglowodorów GF1A_U06, GF1A_U03 Projekt
M_U003 Umie obliczyć zasoby złoża metodą bilansu materiałowego GF1A_U10, GF1A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi realizować zadania w zespole badawczym GF1A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat parametrów skały zbiornikowej, typów pułapek węglowodorów, parametrów złożowych i produkcyjnych w odwiercie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna pomiary i urządzenia do wydobycia węglowodorów z odwiertów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć warunki energetyczne złoża - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych metod wydobycia i zatłaczania węglowodorów - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie obliczyć zasoby złoża metodą bilansu materiałowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi realizować zadania w zespole badawczym - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Elementy i procesy w systemie naftowym (2h)
2. Pułapki złożowe, typy i charakterystyka (1h)
3. Parametry skały zbiornikowej (2h)
4. Parametry złożowe i produkcyjne w odwiercie (2h)
5. Wydobycie potencjalne ropy naftowej i gazu ziemnego z odwiertów, pomiar wydobycia, urządzenia stosowane w różnych typach wydobycia (2h)
6. Wykresy fazowe i parametry hydrauliczne systemów złożowych (1h)
7. Charakterystyka eksploatacyjna złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(2h)
8. Frontalny mechanizm wypierania wodą oraz gazem ropy naftowej (1h)
9. Wodno-naporowy system energetyczny i optymalizacja wydobycia ropy naftowej (2h)

Ćwiczenia projektowe:

W oparciu o dane z przebiegu eksploatacji złoża określenie warunków energetycznych złoża metodami p/z oraz Havlena – Odeh’a, w przypadku wystąpienia dopływu wody do złoża obliczenie ilości dopływającej wody metodami van Everdingena Hursta oraz Fetkovicha. Obliczanie charakterystyk eksploatacyjnych złóż ropy naftowej z różnymi systemami energetycznymi

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szostak L., Chrząszcz W., 2000. Naftowa inżynieria złożowa. Energia Gigawat, Kraków.
2. Wilk Z., 1969. Eksploatacja złóż płynnych surowców mineralnych. Śląsk, Katowice.
3. Hagoort J., 1988. Fundamentals of gas reservoir engineering. Elsevier.
4. Khan A.R., 1970. A scaled model study of water coning. SPE Paper 2456, Journal of Petroleum Technology, 771-776.
5. Siemek J., Dawidowicz S., Łaciak M., Nagy S., Rybicki C., Wójcikowski M., 1987. Wybrane zagadnienia hydrodynamiki i termodynamiki procesów eksploatacji złóż węglowodorów. Zeszyty naukowe AGH, Wiertnictwo, Nafta i Gaz, z. 4.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999. Metody geofizyki otworowej, pomiary i interpretacja. AGH Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak