Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku Java
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-413-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym programy komputerowe Mathcad i Mathematica z wykorzystaniem funkcji wbudowanych w te programu. GF1A_W10, GF1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi na poziomie podstawowym pisać własne programy obliczeniowo-graficzne w aplikacjach Mathcad i Mathematica. GF1A_U14, GF1A_W09, GF1A_K01 Kolokwium
M_U002 Umie wykorzystać możliwości programów Mathcad i Mathematica do obliczeń i wizualizacji wyników dla zagadnień z zakresu geofizyki i geoinżynierii GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_K05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. GF1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym programy komputerowe Mathcad i Mathematica z wykorzystaniem funkcji wbudowanych w te programu. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi na poziomie podstawowym pisać własne programy obliczeniowo-graficzne w aplikacjach Mathcad i Mathematica. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać możliwości programów Mathcad i Mathematica do obliczeń i wizualizacji wyników dla zagadnień z zakresu geofizyki i geoinżynierii - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do systemu Mathcad – opcje okna graficznego i menu, regiony, podstawowe operacje matematyczne, definiowanie zmiennych i funkcji, praca z polami tekstowymi, operacje na plikach. (2h)
2. Konstrukcja w programie Mathcad rozbudowanych wyrażeń matematycznych, operatory arytmetyczne
i logiczne, obliczenia na wektorach i macierzach, całkowanie i różniczkowanie numeryczne, obsługa stylów
i jednostek. (2h)
3. Wykorzystanie funkcji wbudowanych w Mathcad, m.in. funkcje matematyczne, transformaty, funkcje statystyczne, funkcje do analizy danych oraz funkcje do rozwiązywania równań różniczkowych; obliczenia symboliczne. (4h)
4. Wizualizacja wyników obliczeń w 2D i 3D oraz obsługa obiektów graficznych w programie Mathcad. (2h)
5. Programowanie w aplikacji Mathcad. (3h)
6. Wprowadzenie do programu Mathematica, struktura poleceń, konwencje przyjęte w programie; podstawowe operacje matematyczne, definiowanie zmiennych i użycie funkcji wbudowanych, operacje na plikach. (4h)
7. Zaawansowane operacje matematyczne w Mathematica: operacje na wektorach i macierzach, całkowanie, różniczkowanie, rozwiązywanie równań i układów równań, obliczenia na liczbach zespolonych. (4h)
8. Wizualizacja wyników obliczeń w 2D i 3D oraz obsługa obiektów graficznych w programie Mathcad. (2h)
9. Programowanie w aplikacji Mathematica. (3h)
10. Przetwarzanie i wizualizacja danych dla wybranych zagadnień z zakresu geofizyki w programach Matcad
i Mathematica, m.in. analiza zjawisk falowych, przetwarzanie sygnałów, analiza pól potencjalnych, obliczenia geoinżynierskie. (4h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia z kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość: matematyki, procedur cyfrowego przetwarzania sygnałów, komputerowych aplikacji obliczeniowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Motyka R., Rasała D., 2012. Mathcad – od obliczeń do programowania. Helion S.A., Gliwice.
Pietraszek J., 2008. Mathcad – ćwiczenia. Helion S.A., Gliwice.
Gajewski r., 2011. Mathcad – obliczenia inżynierskie i programowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Drwal G., Grzymkowski R., Kapusta A., Słota D., 1995. Mathematica – programowanie i zastosowania. Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice.
Kapusta A., Słota D., Grzymkowski R., Kuboszek T., 2008. Mathematica 6. Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice.
Janiak W., 1994. Wstęp do Mathematica. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak