Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody sejsmiczne II
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-502-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
dr inż. Cichostępski Kamil (kcichy@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student poznaje schemat przetwarzania danych sejsmicznych i podstawy ich interpretacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej GF1A_W07 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W10 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania GF1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Statyka elewacyjna i refrakcyjna, edycja tras, skalowanie tras, tłumienie fal zakłócających, filtracja, statyka rezydualna, analizy prędkości, dekonwolucja, składanie kolekcji CMP, przetwarzanie danych PPS (VSP)

Interpretacja danych VSP, prędkości średnie i interwałowe,
Rozdzielczość zapisu sejsmicznego, dowiązanie zapisu sejsmicznego do budowy geologicznej, sejsmogramy syntetyczne, ekstrakcja waveletu,
interpretacja strukturalna – sygnatury uskoków, sygnatury fałdów, sygnatury tektoniki solnej, sygnatury raf węglanowych,

Ćwiczenia laboratoryjne:

Założenie bazy danych dla przetwarzanego profilu i praca w bazie danych. Konstrukcja sekwencji przetwarzania w systemie przetwarzania danych sejsmicznych. Parametryzacja podstawowych procedur systemowego przetwarzania. Interaktywne procedury przetwarzania. Sposoby wizualizacji wyników przetwarzania.
Założenie projektu sejsmicznego w systemie komputerowym interpretacji, edycja danych otworowych, konstrukcja sejsmogramów syntetycznych, dowiązywanie danych sejsmicznych do danych otworowych, interpretacja danych 2D: wyrównywanie profili na krzyżówkach, korelacja granic sejsmicznych, interpretacja uskoków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 56 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN
Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN
Kasina Z., 2003 – Modelowanie sejsmiczne. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN
Kasina Z., 2005 – Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX, Wydawnictwa AGH
Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56369794000

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506442382

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669875600

Informacje dodatkowe:

Brak