Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody elektryczne i elektromagnetyczne II
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-504-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GF1A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych GF1A_W05, GF1A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki GF1A_U07, GF1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wzbudzanie pól elektrycznych i EM , pomiary; interpretacja geofizyczna i geologiczna w badaniach geoelektrycznych – niejednoznaczność interpretacji. Podstawy fizyczno-matematyczne metod elektromagnetycznych – parametry elektromagnetyczne ośrodka, pojęcia: strefa bliska i daleka w kontekście układu źródło – odbiornik. Pola EM harmonicznie zmienne, r. Maxwella, r. dyfuzji. Pola elektromagnetyczne dipoli magnetycznego i elektrycznego w jednorodnej półprzestrzeni i w ośrodku warstwowanym. Równania pola EM harmonicznie zmiennego dla płaskiej fali (jednorodna i warstwowana półprzestrzeń, ośrodek o dwuwymiarowym rozkładzie oporności. Metody elektromagnetyczne – sondowania elektromagnetyczne w domenie czasu (TDEM) i częstotliwości (FDEM) – metodyka pomiarów. Analiza rozdzielczości i zasięgu głębokościowego dla metody procesów przejściowych (TDEM). Interpretacja sondowań elektromagnetycznych (metoda TDEM) w oparciu o model 1D. Metoda magnetotelluryczna (MT). Analiza rozdzielczości i zasięgu głębokościowego dla metody MT. Pojęcia: tensor impedancji, oporność pozorna i faza. Metodyka pomiarów i aparatura, źródła zakłóceń przebiegów czasowych. Przykłady zastosowań badań magnetotellurycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Obliczanie krzywych sondowań EM w domenie czasu i częstotliwości– analiza kształtu krzywych. Przetwarzanie danych MT. Modelowania matematyczne dla ośrodków jedno- i dwuwymiarowych. Metody, interpretacji krzywych sondowań MT, ekwiwalencja modeli geoelektrycznych. Interpretacja sondowań EM w metodzie TDEM. Interpretacja geofizyczna i geologiczna wyników badań w metodzie TDEM. Interpretacja jakościowa danych magnetotellurycznych (analiza krzywych dla polaryzacji elektrycznej i magnetycznej, analiza diagramów biegunowych impedancji, analiza stopnia złożoności ośrodka geoelektrycznego). Interpretacja ilościowa sondowań MT – inwersja 1D metodami: LMA, Occama, Bosticka, inwersja 2D w oparciu o archiwalne dane. Interpretacja geofizyczna i geologiczna wyników badań magnetotellurycznych. Przetwarzanie danych magnetotellurycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw elektrodynamiki i analizy matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/tdem.pdf
2. Practical magnetotellurics, Fiona Simpson, Karsten Bahr, Cambrigde, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak