Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Promieniotwórczość środowiska
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-514-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Nguyen Dinh Chau (chau@novell.ftj.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh (chau@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna pojęcie zjawiska emisji akustycznej oraz jej opis GF1A_W04, GF1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna źródła emisji akustycznej w różnych materiałach i ośrodkach geologicznych GF1A_W07, GF1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student zna zastosowanie emisji akustycznej w geotechnice i innych dziedzinach GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przetworzyć i zinterpretować wyniki pomiarów sejsmoakustycznych. GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu. GF1A_K05, GF1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna pojęcie zjawiska emisji akustycznej oraz jej opis + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna źródła emisji akustycznej w różnych materiałach i ośrodkach geologicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna zastosowanie emisji akustycznej w geotechnice i innych dziedzinach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przetworzyć i zinterpretować wyniki pomiarów sejsmoakustycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak