Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-604-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Dubiniewicz Andrzej (dubiniewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. GF1A_W11 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i metody ujmowania/eksploatacji wód podziemnych GF1A_W17 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat metodyki opróbowania wód podziemnych i przedstawiania wyników badań hydrochemicznych GF1A_U05, GF1A_W11 Kolokwium
M_W004 Ma podstawową wiedzę pochodzeniu wód podziemnych i kształtowaniu ich składu chemicznego oraz systematyce wód podziemnych, właściwościach geologiczno-inżynierskich typowych gruntów GF1A_W17, GF1A_W04 Kolokwium
M_W005 Ma wiedzę na temat podstawowych parametrów hydrogeologicznych skał i metod ich wyznaczania. Zna metody terenowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich GF1A_W06, GF1A_U05 Kolokwium
M_W006 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania GF1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z terminologii stosowanej w hydrogeologii i geologii inżynierskiej GF1A_U01, GF1A_W17 Kolokwium
M_U002 Potrafi przedstawić wyniki badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich z użyciem ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego GF1A_U12, GF1A_U14 Kolokwium
M_U003 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich skał GF1A_U08, GF1A_W11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. GF1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i metody ujmowania/eksploatacji wód podziemnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat metodyki opróbowania wód podziemnych i przedstawiania wyników badań hydrochemicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę pochodzeniu wód podziemnych i kształtowaniu ich składu chemicznego oraz systematyce wód podziemnych, właściwościach geologiczno-inżynierskich typowych gruntów + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę na temat podstawowych parametrów hydrogeologicznych skał i metod ich wyznaczania. Zna metody terenowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z terminologii stosowanej w hydrogeologii i geologii inżynierskiej + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić wyniki badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich z użyciem ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich skał + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Hydrogeologia

  Rola wody w przyrodzie, podstawowe definicje i klasyfikacje, pochodzenie wód podziemnych, warunki zasilania i krążenia wód podziemnych, obieg klimatyczny i litogeniczny, systematyka wód podziemnych (1).
  Bilans wodny, pomiar elementów bilansu wodnego, kartografia hydrogeologiczna, podstawowe właściwości hydrogeologiczne skał (2).
  Wyznaczanie podstawowych parametrów hydrogeologicznych: współczynnik porowatości, współczynnik wodochłonności, współczynnik odsączalności (1).
  Prawo filtracji. Metody wyznaczania współczynnika filtracji. Obliczenia hydrogeologiczne (2).
  Studnie i inne ujęcia wód podziemnych, obliczenia dopływów do studni, zasady konstruowania studni, metodyka prowadzenia próbnych pompowań i interpretacji ich wyników (2).
  Metody polowych badań hydrogeologicznych – metody bezpośrednie: badanie źródeł, badanie warstw wodonośnych za pomocą otworów badawczych, studziennych i obserwacyjnych, badania w wyrobiskach górniczych (2).
  Metody pośrednie w hydrogeologii: metody hydrologiczne, wykorzystanie znaczników środowiskowych (1).
  Ogólne wiadomości o składzie chemicznym wód naturalnych (1).
  Charakterystyka głównych składników wód podziemnych, sposoby badania oraz przedstawienia składu chemicznego wód, klasyfikacje hydrogeochemiczne wód (2).
  Normalna pionowa strefowość hydrogeochemiczna. Wody mineralne i lecznicze, wody termalne, regionalizacja hydrogeologiczna Polski (1).

 2. Geologia inżynierska

  Cel i metody badań w geologii inżynierskiej
  Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich
  Geologiczno-inżynierskie badania podłoża pod różne obiekty budowlane
  Metody terenowe – kartowania, wyrobiska badawcze, otwory wiertnicze, sondowania, próbne obciążenia – ogólna charakterystyka
  Podstawy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – profile, przekroje, modele geologiczne i geotechniczne, mapy geologiczno-inżynierskie
  Charakterystyka i klasyfikacja osuwisk
  Stateczność podłoża i zboczy. Metody oceny stateczności
  Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej
  Geofizyka w geologii inżynierskiej

Ćwiczenia audytoryjne:

Pomiary i obliczenia wybranych składników bilansu wodnego. Określenie wielkości współczynnika filtracji na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Uproszczone opracowanie wyników pomiarów hydrogeologicznych, konstrukcja mapy obszaru filtracji wód podziemnych i przekroju hydrogeologicznego. Podstawowe obliczenia jednoosiowego przepływu wód podziemnych dla warunków ustalonych w czasie

Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu badawczego
Opracowanie karty dokumentacyjnej wybranego sondowania
Wydzielenie warstw geotechnicznych.
Opracowanie statystyczne wyników badań geologiczno-inżynierskich
Obliczenie stateczności skarpy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna wyniku końcowego z Hydrogeologii (średnia ze sprawdzianów), oraz wyniku końcowego z Geologii Inżynierskiej (średnia ocen z ćwiczeń audytoryjnych uwzględniająca wszystkie terminy zaliczeń – 50%; średnia ocen z kolokwium uwzględniająca wszystkie terminy – 50%). Wszystkie składowe oceny końcowej muszą być pozytywne, aby mogła być ona wystawiona

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr III

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. [red] (2002) Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG Warszawa
Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wyd. PIG Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Turek S. [red.] (1971) Poradnik hydrogeologa. Wyd.Geol. Warszawa

Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Cała M i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerlan 2012.
Grubecki J.,Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
Popow J.W. – „Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
Prawo geologiczne i górnicze,Rozporządzenia. Eurokody.
Tarnawski M. i inni, Badanie podłoża budowli, PWN, Warszawa, 2020
Edyty Majer, Marty Sokołowskiej, Zbigniewa Frankowskiego, 2018: Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7), PIG-PIB, Warszawa
Frankowski Z. i inni, 2012 Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland / Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI // W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress – ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists
A probabilistic approach to assessment of the quality of drinking water / Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA, Piotr RUSINIAK // Geologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2019 vol. 25 iss. 3, s. 249–254. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 253–254, Abstr.. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos-25-3-08-Wator.pdf
Analiza czynników wpływających na zmiany składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia — Analysis of factors influencing changes of drinking water chemical composition / Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1388–1392. — Bibliogr. s. 1392, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/6aH97Y
Analiza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej — [Variation analysis of drinking water chemical composition with the use of factor analysis] / Piotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA // W: Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : s. n.], 2017. — Dysk Flash. — S. 77.
Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły — Physico-chemical characteristics of water and the ionic composition of the upper Soła / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA, Bartłomiej Byrski // Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 iss. 1, s. 38–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.
Control of arsenic in the European Union: case studies from Poland / Adam POSTAWA, Barbara TOMASZEWSKA // W: Best practice guide on the control of arsenic in drinking water / ed. by Prosun Bhattacharya, David A. Polya, Dragana Jovanovic. — London : IWA Publishing, 2017. — (Metals and Related Substances in Drinking Water Series). — ISBN: 9781843393856 ; e-ISBN: 9781780404929. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 231. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research / Anna MIKA, Klaudia SEKUŁA, Marta Dendys, Weronika Ptaszek, Adam POSTAWA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 01007, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — ”Water, wastewater and energy in smart cities” : the first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland : Cracow, September 12–13, 2017. — tekst: https://goo.gl/8kX71p
Groundwater conditions in section of Cracow-Tarnow highway A4 (Upper Vistula Catchment) / ANDRYCHOWICZ Anna, POSTAWA Adam // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 212.
Identification of TCE and PCE sorption and biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling : batch and column studies / E. KRET, A. KIECAK, G. MALINA, I. Nijenhuis, A. POSTAWA // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2015 vol. 22 iss. 13, s. 9877–9888. — Bibliogr. s. 9887-9888, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-015-4156-9.pdf
Influence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings / Ryszard KULMA, Adam POSTAWA, Andrzej HAŁADUS, Justyna Burchard-Piekutowska, Katarzyna Niedbalska // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-36-2. — S. 387–394.
Model pojęciowy przepływu wód podziemnych w południowej części masywu Babiej Góry — Conceptual model of groundwater flow in the southern part of the Babia Góra Massif / Małgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica.
Możliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń a wartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia — The possibility of estimation of the errors arising during determination of selected metals in drinking water / Adam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Piotr RUSINIAK // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, [et al.]. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-64959-04-2. — S. 329–330.
Porowatość matrycy wapieni i margli jury górnej w rejonie Olkusza — Matrix porosity of upper jurassic limestones and marls in the Olkusz area / Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/1, s. 801–804. — Bibliogr. s. 804, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2015/pazdziernik-5/3317-pg-2015-10-1-40porowatosc-matrycy-wapieni.html
Precipitates around thermal springs in the catchment of the Rio Colca, Peru / Andrzej PAULO, Justyna Ciesielczuk, Adam POSTAWA, Wiesław Krawczyk, Tomasz Krzykawski, Krzysztof Gaidzik, Jerzy Żaba // Periodico di Mineralogia ; ISSN 0369-8963. — 2015 [no.] 1-208, s. 135–136. — A. Paulo, A. Postawa – afiliacja: University of Science and Technology. — ECMS 2015 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} European conference on Mineralogy and spectroscopy : Rome, Italy, September 9–11, 2015 / eds. Giovanni B. Andreozzi, Ferdinando Bosi
Problems with meeting new (10 μg/L)standard for lead in drinking water: Polish perspectives / Adam POSTAWA // Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua ; ISSN 1606-9935. — 2015 vol. 64 iss. 1, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.. — tekst: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=da1d11c5-8235-4a0b-a713-24d53ab4a4a5%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4209
Prognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni siarki Piaseczno zagrożonych podtopieniem — The forecast of drainage system functioning on post-mining areas of former Piaseczno sulphur mine threatened with flooding / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Adam POSTAWA, Justyna Burchard-Piekutowska, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 34–42. — Bibliogr. s. 42
Quantification of anthropogenic impact on groundwater-dependent terrestrial ecosystem using geochemical and isotope tools combined with 3-D flow and transport modelling / A. J. ŻUREK, S. WITCZAK, M. DULIŃSKI, P. WACHNIEW, K. RÓŻAŃSKI, J. KANIA, A. POSTAWA, J. KARCZEWSKI, W. J. MOŚCICKI // Hydrology and Earth System Sciences ; ISSN 1027-5606. — 2015 vol. 19 no. 2, s. 1015–1033. — Bibliogr. s. 1032–1033, Abstr.. — tekst: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/1015/2015/hess-19-1015-2015.pdf
Selected environmental impacts of Zn-Pb mining in Olkusz ore mining district, S Poland / A. POSTAWA, J. MOTYKA, Z. Adamczyk // W: CLEAR 2016 : 3rd international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Taipei, Taiwan, November 21–23 2016 : abstracts. — [Taiwan : s. n.], 2016. — S. 38
Selected trace elements and metals in groundwater within Permian sediments near Olkusz (Zn-Pb ore mining region, S Poland) / Adam POSTAWA, Jacek MOTYKA // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2019 vol. 26 iss. 1, s. 34–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-10. — 2nd PTIM : international Caparica conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules : [6th–9th November 2017, Caparica, Portugal]. — tekst: https://link-1springer-1com-1nyztljpp0060.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs11356-018-2953-7.pdf

Borecka A., Kaczmarczyk R. Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski. Geologos (Poznań), 2007 [nr] 11 s. 347–356, Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007
Woźniak H., Kaczmarczyk. R., Borecka A. Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,2008, t. 34 z. 1 s. 69–83.
Borecka A. Description and evaluation of the landslide hazard: a casestudy in a landslide in Radziszow. AGH Journal of Mining and Geoengineering. Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria, 2012, vol. 36 no. 2, s. 49–57.
Borecka A., Herzig J., Durjasz-Rybacka M. Groundpenetrating radar investigations of landslides: a case study in a landslide in Radziszów. Studia Geotechnica et Mechanica, 2015, vol. 37 no. 3, s. 11–18.
Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK, Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego, Geologia: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 2008 t. 34 z. 4, s. 709–719.
Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski Geologos [Dokument elektroniczny]. 2007 [nr] 11, s. 347–356.
Aleksandra BORECKA, Grunt zwałowy – problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznych Geologos [Dokument elektroniczny]. 2007 [nr] 11, s. 123–132.
Aleksandra BORECKA, Bartłomiej OLEK, Loesses near Kraków in light of geological-engineering research Studia Geotechnica et Mechanica 2013 vol. 35 no. 1, s. 41–57.
Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA, Jerzy MOŚCICKI Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów” Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 4, s. 35–39.
Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA, O możliwości oceny cech geotechnicznych gruntów zwałowych z KWB „Turów” na podstawie sondowań statycznych (CPT) Górnictwo Odkrywkowe2002 R. 44 nr 5–6, s. 43–46.
Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECK, Usage of static penetration tests (CPT) in evaluation of geotechnical parameters of dump soils in the turow open pit mine Bratislava = New methods in geotechnical engineering : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international geotechnical conference / Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra geotechniky. — Bratislava : Slovenská technická univerzita. Katedra geotechniky, 2003. — S. 137–143. — Bibliogr.
Aleksandra BORECKA, Stanisław RYBICKI, Właściwości fizykomechaniczne gruntów zwałowych z nadkładu KWB „Turów” Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 2004. — S. 15–24.

Informacje dodatkowe:

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
• Wykład (e-learning lub stacjonarny): Obecność nieobowiązkowa. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
• Ćwiczenia audytoryjne (e-learning lub stacjonarny): obecność obowiązkowa. Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez sylabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz efekt końcowy.