Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z metod geofizycznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-609-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ziętek Jerzy (zietek@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Ziętek Jerzy (zietek@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady przeprowadzania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej. GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W07 Udział w dyskusji
M_W002 Student zna podstawy fizyczne i ograniczenia metod geofizycznych. GF1A_W03, GF1A_W07 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać proste zadanie inżynierskie pod opieką prowadzącego GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U05, GF1A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi przetworzyć i zinterpretować wyniki pomiarów terenowych GF1A_U12, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu. GF1A_K02, GF1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość znaczenia kolejności wykonywania zadań podczas wykonywania pomiarów geofizycznych. GF1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady przeprowadzania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna podstawy fizyczne i ograniczenia metod geofizycznych. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać proste zadanie inżynierskie pod opieką prowadzącego - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przetworzyć i zinterpretować wyniki pomiarów terenowych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu. - - - - - - + - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia kolejności wykonywania zadań podczas wykonywania pomiarów geofizycznych. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Zastosowanie metod: grawimetrycznej, magnetycznej, elektrycznej, georadarowej, sejsmicznej i geofizyki otworowej.
Zrozumienie fizycznych podstaw zastosowania poszczególnych metod geofizycznych. Stosunki między fizycznymi właściwościami podziemnych obiektów geologicznych i antropogenicznych i anomalii geofizycznych oraz związana z tym niepewność rozwiązań ze względu na dokładność pomiarów i wielkość obserwowanych amplitud anomalii.
Opis sposobu prowadzenia akwizycji danych geofizycznych, ze względu na oczekiwane wartości amplitud anomalii.
Zajęcia w ramach których student zapozna się z z aparaturą pomiarową, wykonana badania terenowych wraz z ich analizą i interpretacją.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 60 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z każdej metody.
Dla poszczególnych metod – aktywność w trakcie zajęć + ocena ze sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak