Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technical English in Well Logging
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-614-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna specjalistyczne słownictwo techniczne w języku angielskim z zakresu geofizyki otworowej oraz podstawowe pojęcia z petrofizyki i wiertnictwa, rozumie potrzebę posługiwania się technicznym językiem angielskim. GF1A_U17, GF1A_W03, GF1A_U18, GF1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ze zrozumieniem czytać fachową literaturę w języku angielskim dotyczącą geofizyki otworowej i dziedzin pokrewnych (czasopisma branżowe, artykuły naukowe, książki). GF1A_U17, GF1A_U09, GF1A_U18 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi tworzyć krótkie opracowania naukowe w języku angielskim, przygotować abstrakt publikacji naukowej, poster lub prezentację multimedialną na konferencję wg określonych wymogów redakcyjnych, przedstawiające wyniki badań z zakresu geofizyki otworowej. GF1A_U17, GF1A_U20, GF1A_U18, GF1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej geofizyki otworowej, potrafi szukać informacji i korzystać z różnych źródeł: słowników, publikacji naukowych, artykułów popularno-naukowych, książek, czasopism i innych. GF1A_U17, GF1A_U22, GF1A_K07, GF1A_U09, GF1A_K05, GF1A_W15, GF1A_U03, GF1A_U18, GF1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna specjalistyczne słownictwo techniczne w języku angielskim z zakresu geofizyki otworowej oraz podstawowe pojęcia z petrofizyki i wiertnictwa, rozumie potrzebę posługiwania się technicznym językiem angielskim. - - - - + - - - - - +
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ze zrozumieniem czytać fachową literaturę w języku angielskim dotyczącą geofizyki otworowej i dziedzin pokrewnych (czasopisma branżowe, artykuły naukowe, książki). - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć krótkie opracowania naukowe w języku angielskim, przygotować abstrakt publikacji naukowej, poster lub prezentację multimedialną na konferencję wg określonych wymogów redakcyjnych, przedstawiające wyniki badań z zakresu geofizyki otworowej. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej geofizyki otworowej, potrafi szukać informacji i korzystać z różnych źródeł: słowników, publikacji naukowych, artykułów popularno-naukowych, książek, czasopism i innych. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
Fundamentals of drilling technology: applications, classifications, principles of rotary drilling, equipment, types of rigs, well construction, casing and cementing, cuttings and coring, mud logging, drilling fluids, borehole stability.

Fundamentals of well logging: basics of data acquisition and processing, logging environment and technical measurements, logging tools, log presentations. MWD & LWD. Resolution and depth of investigation. Overview of conventional measurements: temperature logging, caliper logging, self-potential resistivity logs, sonic logs, gamma ray log, density logs, neutron logs – principles and applications. Log quality, log analysis and methods of interpretations. Logging in non-hydrocarbons: applications of well logging in scientific drillings, interpretation in for lithological, stratigraphical and structural purpose.

Basics of petrophysics: mineral constituents of rocks, characteristics of igneous, metamorphic and sedimentary rocks. Reservoir properties of rocks: porosity and permeability, formation resistivity and water saturation. Elastic Hooke’s law, stress-strain relationship, elastic properties or rocks.

Tips how to present results of the research and how to prepare scientific publication, poster and presentation.

E-learning:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z prac kontrolnych, kartkówek i zadań, z uwzględnieniem aktywności na zajęciach i zaangażowania studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie przedmiotu „Petrofizyka” i „Geofizyka otworowa I”
Podstawowa wiedza z zakresu wiertnictwa.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały udostępniane przez prowadzącego zajęcia.
Wybrane artykuły publikowane w angielskojęzycznych czasopismach geofizycznych.
Tiab D. i Dondaldson E. C., 2012. Petrophysics. Elsevier, Amsterdam.
Rider M., 2002. The geological interpretation of well logs. Rider-French Consulting Ltd, Malta.
Schlumberger, 1989. Log Interpretation Principles/Applications. Schlumberger, Texas.
Schlumberger Oilfield Glossary: www.glossary.oilfield.slb.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak