Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
GPR investigation on engineering problems
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-615-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych. GF1A_W01, GF1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. GF1A_U02, GF1A_U12, GF1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_U09, GF1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach. GF1A_K05, GF1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecności na wykładzie i ocena z testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gibson R. I., Millegan P. S., Geologic Applications of Gravity and Magnetics, SEG 1998
Reynolds J. M., An introduction to applied and environmental geophysics, Oxford 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak