Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strukturalna interpretacja danych sejsmicznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-701-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Ćwiczenia laboratoryjne których celem jest zapoznanie z systemem do interpretacji danych sejsmicznych 2D i 3D oraz wykonanie podstawowej strukturalnej interpretacji fragmentu zdjęcia sejsmicznego 3D.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W11, GF1A_W10 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna zalety i ograniczenia wykorzystanego na zajęciach systemu do interpretacji danych sejsmicznych. GF1A_W13, GF1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod sejsmicznych oraz różnych działów geologii w celu poszerzania umiejętności interpretacyjnych. GF1A_K07, GF1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne a następnie je dowiązać do danych otworowych. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi systemowych potrafi stratygraficznie i strukturalnie zinterpretować zapis sejsmiczny w efekcie uzyskując mapy strukturalne horyzontów i uskoków przewodnich. GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U08, GF1A_U06 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową w grupach projektowych GF1A_K02, GF1A_K03 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. Student ma podstawową wiedze na temat zastosowanych narzędzi informatycznych i użytych algorytmów obliczeniowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zalety i ograniczenia wykorzystanego na zajęciach systemu do interpretacji danych sejsmicznych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod sejsmicznych oraz różnych działów geologii w celu poszerzania umiejętności interpretacyjnych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne a następnie je dowiązać do danych otworowych. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi systemowych potrafi stratygraficznie i strukturalnie zinterpretować zapis sejsmiczny w efekcie uzyskując mapy strukturalne horyzontów i uskoków przewodnich. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową w grupach projektowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Prezentacja systemu służącego do interpretacji danych sejsmicznych (np. OpenDtect), jego budowa i schemat działania(licencjonowania), wymagane dane wejściowe i przykładowe wyniki. Źródła pomocy i webinaria. Prezentacja obszaru badań – zarys budowy geologicznej i procesów tektonicznych
2.Formaty danych sejsmicznych i otworowych oraz geodezyjne układy odniesienia. Zakładanie projektu, wprowadzanie danych i uzupełnianie bazy danych.
3.Edycja i interpretacja danych otworowych: edycja krzywych, wprowadzanie markerów korelacyjnych, korelacja między-otworowa i budowa przekrojów lito-stratygraficznych.
4.Dowiązanie danych otworowych do danych sejsmicznych: kalibracja krzywych profilowania akustycznego prędkościami średnimi, ekstrakcja waveletu, obliczenie sejsmogramów syntetetycznych, korekty krzywych głębokość-czas,
5.Integracja danych sejsmicznych: wprowadzanie danych otworowych na przekroje sejsmiczne.
6.Geologiczna interpretacji danych sejsmicznych: korelacja fazowa zidentyfikowanych granic sejsmicznych, autopikery, interpretacja uskoków, atrybuty i przetworzenia pola falowego pomocne przy interpretacji strukturalnej i stratygraficznej danych sejsmicznych, wykorzystanie materiałów źródłowych i publikacji.
7.Wizualizacja przestrzenna 3D danych i wyników interpretacji.
8.Konstrukcja map strukturalnych
9.Konsultacje i finalizacja projektu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji i zaliczenia projektu w postaci ustnej lub ocena pisemnego sprawozdania.z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych. Podstawowa wiedza z zakresu tektoniki, geologii ogólnej i regionalnej oraz kartografii geologicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
2. B.A. Hardage, Seismic Stratigraphy
3. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych
4. R. E. Sheriff L. P. Geldart, Exploration Seismology
5. Wirtualny atlas geologicznych interpretacji danych sejsmicznych:
6. http://see-atlas.leeds.ac.uk:8080/home.jsp
7. https://www.dgbes.com/index.php/support#documentation

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Marzec
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506442382

Informacje dodatkowe:

Brak