Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika gruntów i skał
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-704-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawowa wiedzę z zakresu stanów naprężenia i odkształcenia oraz zależności pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka sprężystego GF1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości gruntów, oraz wytrzymałościowych i deformacyjnych właściwości skał i masywów skalnych GF1A_W06 Egzamin
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym i masywach skalnych GF1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostych stanów naprężenia i odkształcenia GF1A_U01, GF1A_U09 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w różnych warunkach gruntowo-wodnych GF1A_U01, GF1A_U09 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego GF1A_U06 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GF1A_K04 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawowa wiedzę z zakresu stanów naprężenia i odkształcenia oraz zależności pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka sprężystego + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości gruntów, oraz wytrzymałościowych i deformacyjnych właściwości skał i masywów skalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń w podłożu gruntowym i masywach skalnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostych stanów naprężenia i odkształcenia + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w różnych warunkach gruntowo-wodnych + - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
1. Stan naprężenia
2. Stan odkształcenia
3. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodku sprężystym
4. Statyczne i dynamiczne oddziaływanie wody gruntowej na stan naprężenia
5. Mechaniczne właściwości gruntów i skał
6. Rozkład naprężeń od obciążeń zewnętrznych w masywach gruntowo-skalnych
7. Geomechaniczna charakterystyka masywów skalnych
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu naprężenia. Przedstawianie stanu naprężeń za pomocą koła Mohra. Obliczanie naprężeń głównych i składowych stanu naprężenia dla prostych stanów.
2. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu odkształcenia. Przedstawianie stanu odkształceń za pomocą koła Mohra. Obliczanie odkształceń liniowych, postaciowych i objętościowych dla przypadków prostych.
3. Obliczanie stałych materiałowych sprężystych.
4. Obliczanie naprężeń pierwotnych oraz naprężeń od obciążeń zewnętrznych w różnych warunkach gruntowo-wodnych.
5. Sporządzanie geomechanicznych ocen jakości masywów skalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i kolokwiów z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pisarczyk S. (1999): Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2. Wiłun Z. (1982 i nowsze): Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa.
3. Lambe W.T., Whitman R.V. (1977, 1978): Mechanika gruntów, t. 1 i 2. Arkady, Warszawa.
4. Obrycki M., Pisarczyk S. (1997): Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
5. Coduto D.P. (1998): Geotechnical engineering. Pronciples and practices. Prentice Hall. Inc.
6. Das B.M. (1985): Principles of geotechnical engineering. PWS-Kent Publishing Company. Boston.
7. Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E. (2006): Podstawy geomechaniki. AGH Kraków – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
8. Thiel K. (1980): Mechanika skal w inżynierii wodnej. PWN, Warszawa.
9. Kidybiński A. (1982): Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
10. PN-G-04301. Skały zwięzłe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych i technologicznych.
11. PN-G-04303. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych.
12. PN-G-04307. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek nieforemnych.
13. PN-G-04302. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą poprzecznego ściskania.
14. PN-G-04306. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek w postaci krążka.
15. PN-G-04305. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek foremnych.
16. PN-G-04304. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie proste.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Woźniak H., Wójcik A. (1998): Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej. XXI ZSMG, Kraków-Zakopane, 467-477.

Woźniak H. (2001): Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia. Kwartalnik AGH, Geologia, tom 27, z. 2-4, 513 – 525.

Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259.

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje przeprowadzenie 3 testów.

Test 1.: Stan naprężenia. Stan odkształcenia. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodkach sprężystych.

Test 2.: Statyczne i dynamiczne oddziaływanie na stan naprężenia w gruncie.

Test3.: Geomechaniczna ocena jakości masywu skalnego.