Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teledetekcja
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-706-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie, jaki są zasady teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi; wie, jak są pozyskiwane satelitarne i lotnicze obrazy powierzchni Ziemi. GF1A_W04, GF1A_W12, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W10, GF1A_W15, GF1A_W09 Kolokwium
M_W002 Wie, jakie są najbardziej powszechne programy komputerowe do przetwarzania i analizowania danych teledetekcyjnych; wie, jakie są źródła ich pozyskiwania; umie się nimi posłużyć; wie jaka jest istota i cel stosowania podstawowych procedur przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym szczególnie metod klasyfikacji; zna istotę danych wysokościowych powierzchni Ziemi (CMT), wie, jakie są satelitarne źródła ich pochodzenia. GF1A_W04, GF1A_W12, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W10, GF1A_W15, GF1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie wyszukać w Internecie operatorów platform teledetekcyjnych i odnaleźć charakterystykę obrazów, umie wyszukać dostawców obrazów; umie znaleźć publiczne zasoby internetowe obrazów teledetekcyjnych, umie je pozyskać („ściągnąć”) i przetworzyć do postaci nadającej się do analizowania; umie zastosować procedury przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym metody klasyfikacji; umie wykorzystać teledetekcyjne dane wysokościowe do stworzenia map, wykresów, diagramów, przekrojów i obliczeń; umie przedstawić wyniki analiz danych teledetekcyjnych w postaci raportu, prezentacji, map. GF1A_U01, GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U07 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Techniki teledetekcyjne ulegają ciągłemu rozwojowi. Student rozumie zatem potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. GF1A_K07, GF1A_K02, GF1A_K01, GF1A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie, jaki są zasady teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi; wie, jak są pozyskiwane satelitarne i lotnicze obrazy powierzchni Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie, jakie są najbardziej powszechne programy komputerowe do przetwarzania i analizowania danych teledetekcyjnych; wie, jakie są źródła ich pozyskiwania; umie się nimi posłużyć; wie jaka jest istota i cel stosowania podstawowych procedur przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym szczególnie metod klasyfikacji; zna istotę danych wysokościowych powierzchni Ziemi (CMT), wie, jakie są satelitarne źródła ich pochodzenia. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wyszukać w Internecie operatorów platform teledetekcyjnych i odnaleźć charakterystykę obrazów, umie wyszukać dostawców obrazów; umie znaleźć publiczne zasoby internetowe obrazów teledetekcyjnych, umie je pozyskać („ściągnąć”) i przetworzyć do postaci nadającej się do analizowania; umie zastosować procedury przetwarzania i analizowania obrazów teledetekcyjnych, w tym metody klasyfikacji; umie wykorzystać teledetekcyjne dane wysokościowe do stworzenia map, wykresów, diagramów, przekrojów i obliczeń; umie przedstawić wyniki analiz danych teledetekcyjnych w postaci raportu, prezentacji, map. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Techniki teledetekcyjne ulegają ciągłemu rozwojowi. Student rozumie zatem potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. (3 godz.) Metody i techniki teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi: skanery lotnicze i satelitarne; panchromatyczne, wielo- i hiperspektralne; skanery laserowe i lidarowe; reflektancja, absorpcja i transmisja; zasady projekcji barwnej: RGB i HSI; parametry obrazów: rozdzielczość przestrzenna, spektralna, radiometryczna, czasowa.
2. (2 godz.) Satelity teledetekcyjne: Landsat, SPOT, ASTER, IRS, Ikonos, Quick Bird, World View i inne; efemeryczne misje specjalne, np. SRTM; Źródła obrazów teledetekcyjnych: domena publiczna (NASA, GLCF i in.), domena komercyjna (Digital Globe, ESA i in.); import, dekompresja i konwersja obrazów teledetekcyjnych.
3. (2 godz.) Programy do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych: ERMapper, ERDAS Imagine, ILWIS, GRASS, IDRISI.
4. (2 godz.) Procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych: korekcja geometryczna, radiometryczna
i wpływu atmosfery, normalizacja (korekta kontrastu i jasności), kompozycje barwne
(w barwach naturalnych i fałszywych).
5. (3 godz.) Procedury analityczne: indeksy międzykanałowe (standardowe: wegetacyjny, glinowy, żelazowy, laterytowy, krzemianowy i in.; indeksy niestandardowe); filtrowanie (filtry linowe i morfologiczne); analiza w domenie częstotliwości (Fouriera); Klasyfikacja: bezwzorcowa i wzorcowa.
7. (2 godz.) Cyfrowy model wysokościowy terenu (CMT): SRTM, ASTER DEM, dane Lidarowe – pozyskanie, analiza (derywaty topograficzne, analiza widoczności, „powierzchnie tarcia” jako czynniki dyspersji zanieczyszczeń i in.).
8. (1 godz.) Opracowanie i udostępnienie wyników analiz teledetekcyjnych: tworzenie map, wykresów, diagramów
i in..

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne:
1. (2 godz.) Pozyskiwanie obrazów teledetekcyjnych z internetowych domen publicznych (NASA, GLCF i in.); import, dekompresja, konwersja, import.
2. (3 godz.) Podstawy obsługi programów do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych: ERMapper, ERDAS Imagine, ILWIS, GRASS, IDRISI.
3. (2 godz.) Procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych: korekcja geometryczna, radiometryczna i wpływu atmosfery, normalizacja (korekta kontrastu i jasności), kompozycje barwne (w barwach naturalnych
i fałszywych).
4. (3 godz.) Procedury analityczne: indeksy międzykanałowe (standardowe: wegetacyjny, glinowy, żelazowy, laterytowy, krzemianowy i in.; indeksy niestandardowe); filtrowanie (filtry linowe i morfologiczne); analiza w domenie częstotliwości (Fouriera); Klasyfikacja: bezwzorcowa i wzorcowa.
5. (4 godz.) Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych wysokościowych (CMT): derywaty topograficzne, analiza widoczności, „powierzchnie tarcia” jako czynniki dyspersji zanieczyszczeń i in.
6. (1 godz.) Udostępnienie wyników analiz teledetekcyjnych: tworzenie map, wykresów, diagramów i in.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena projektu 1 * waga 0.1 + ocena projektu 2 * waga 0.1 + ocena kolokwium praktycznego * waga 0.4 + ocena kolokwium „teoretycznego” * waga 0.4.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Dobra znajomość zasad i umiejętność pracy z komputerem w środowisku Windows; teoretyczne i praktyczne opanowanie podstaw SIP (systemów informacji przestrzennej).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zbigniew Sitek: Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Cz. 1, Pozyskiwanie danych. Cz. 2, Przetwarzanie danych. Wydaw. AGH, Krakow, 1992. 301 s. : il. Skrypty Uczelniane – AGH ISSN 0239-6114 ; nr 1239
Joanna Adamczyk: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005. 227 s.
Richling Andrzej (red. nauk.): Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 322 s.
Valerij L’vovič Andronikov: Teledetekcja gleb. PWN, Warszawa, 1986. 320 s.
Joanna Adamczyk: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. 2, popr. i uzup. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007. 239 s.
Tadeusz Zbigniew Dworak: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska. T. 1. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków. 2007. 138 s.
Tadeusz Zbigniew Dworak: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska. T. 2, Teledetekcja wód i powierzchni ziemi. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. 185 s.
Canada Centre for Remote Sensing: http://ccrs.nrcan.gc.ca
Landsat Handbook: http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak