Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt inżynierski
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-708-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, elementów chemii, informatyki i statystyki) GF1A_W04, GF1A_W03, GF1A_W01, GF1A_W02 Egzamin
M_W002 Przekazanie podstaw teoretyczno-metodycznych metod geofizycznych oraz elementów wiedzy geologicznej, niezbędnej do rozwiązania prostych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W13, GF1A_W07, GF1A_W10, GF1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Nabycie umiejętności planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej prostych zadań inżynierskich związanych z prowadzeniem pomiarów geofizycznych, wyrobienie umiejętności podstawowego przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego GF1A_U04, GF1A_U14, GF1A_U05, GF1A_U16, GF1A_U21, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_U07 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym. GF1A_K02, GF1A_K04, GF1A_K05, GF1A_K08 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, elementów chemii, informatyki i statystyki) - - - - - - - - - + -
M_W002 Przekazanie podstaw teoretyczno-metodycznych metod geofizycznych oraz elementów wiedzy geologicznej, niezbędnej do rozwiązania prostych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Nabycie umiejętności planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej prostych zadań inżynierskich związanych z prowadzeniem pomiarów geofizycznych, wyrobienie umiejętności podstawowego przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Projekt inżynierski to realizacja i udokumentowanie zadania inżynierskiego – praktycznego przedsięwzięcia projektowego. Obejmuje dokumentację merytoryczną zadania określonego w
temacie projektu. Projekt inżynierski jest realizowany pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania VII semestru studiów. Tematem projektu
inżynierskiego jest zagadnienie, którego projekt potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów I stopnia na kierunku Geofizyka.
Egzamin dyplomowy inżynierski obejmuje:
a. projekt inżynierski,
b. egzamin inżynierski z zakresu Geofizyki,
c. prezentację projektu inżynierskiego i dyskusję.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 441 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Wykonanie projektu 300 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu
inżynierskiego (z wagą 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uzyskanie absolutorium ze studiów I stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik
pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla
studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa:
http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i
Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak