Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interpretacja pól potencjalnych (grawimetria, magnetometria) w geofizyce poszukiwawczej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-709-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznanie z sposobami interpretacji jakościową i ilościową danych grawimetrycznych i magnetycznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji geologicznej GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W01, GF1A_W11 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W14, GF1A_W09, GF1A_W08, GF1A_W11, GF1A_W06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. GF1A_U24, GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U11, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_U17, GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_U22 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20, GF1A_U16 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03, GF1A_K06 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji geologicznej - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Pomiary grawimetryczne z zastosowanie kilku grawimetrów, procedura postępowania i jej przyczyna. Pomiary w oparciu o kilka baz grawimetrycznych. Wartość normalna pola siły ciężkości dla pomiarów wielkoskalowych.Pomiary magnetyczne wielkoskalowe, eliminacja zmian czasowych, wartość pola normalnego. Poprawka topograficzna – model terenu. Proste sposoby filtracji pól potencjalnych. Modelowanie grawimetryczne i magnetyczne z wykorzystanie różnych dodatkowych informacji.
Przykład pacy z programem Oasis montaj.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia z ocen za wykonane projekty (zaliczone pozytywnie).
Na zaliczenie ćwiczeń składają się:
– pozytywne zaliczenie wykonywanych w trackie zajęć projektów,
- obecności na min 90% zajęć laboratoryjnych
Niedostarczenie do prowadzącego zajęcia projektów w wyznaczonym przez niego terminie oznacza ocenę niedostateczną z danego projektu.
Ocenę niedostateczną z wykonywanych projektów można poprawiać dwa razy w terminach podanych przez prowadzącego zajęcia.
W przypadku nieobecności na zajęciach laboratoryjnych wyższej niż 50% student nie może otrzymać pozytywnego zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw metod geofizycznych – grawimetrycznej, magnetycznej, (pozytywna ocena z egzaminu)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Kraków 2007
Kearey P., Brooks M., Hill I., An introduction to geophysical exploration, Oxford 2002
Reynolds J. M., An introduction to applied and environmental geophysics, Oxford 2011
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania grawimetryczne podłoża zapory wschodniej składowiska ,,Żelazny Most” — Gravity research of the base of the eastern substratum of the industrial waste stockpile “Żelazny Most” / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 383–396. — Abstr.

Budowa geologiczna strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec w świetle badań grawimetrycznych — Amplitude of Kraków–Lubliniec tectonic zone according to gravity measurements / Monika ŁÓJ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW = PhD Students Scientific Conference : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 131

Microgravity estimation of raw materials dumps bulk density for example phosphate and potassium salt / Monika ŁÓJ // W: SGEM2013 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Hydrogeology; engineering geology and geotechnics; mineral processing; applied and environmental geophysics; oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-954-91818-8-3. — S. 815–822. — Bibliogr. s. 822, Abstr.

Uskok sudecki brzeżny w badaniach grawimetrycznych w rejonie Bila Voda — Gravimetric studies of the Sudetic Marginal Fault near Bíla Voda / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Petra Stěpančíková // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu ,,Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 36–37. — Bibliogr. s. 37

The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe) / Petra Štěpančíková, Jiří Dohnal, Tomáš Pánek, Monika ŁÓJ, Veronika Smolková, Karel Šilhán // Journal of Applied Geophysics ; ISSN 0926-9851. — 2011 vol. 74 iss. 1, s. 69–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.. — tekst:

Informacje dodatkowe:

Brak