Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modele analityczne i fizyczne w metodach elektrycznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-710-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce GF1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną dla zrozumienia rozwiązań analitycznych i modelowania fizycznego GF1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych GF1A_W05 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na wykonywanie wizualizacji wyników badań geofizycznych GF1A_W11 Kolokwium
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce GF1A_W06, GF1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student umie zastosować podstawowe techniki informatyczne do analizy danych geofizycznych GF1A_U13, GF1A_U14, GF1A_U16 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną dla zrozumienia rozwiązań analitycznych i modelowania fizycznego - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na wykonywanie wizualizacji wyników badań geofizycznych - - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zastosować podstawowe techniki informatyczne do analizy danych geofizycznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Metody rozwiązywania równania Laplace’a we współrzędnych prostokątnych, sferycznych i cylindrycznych. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w polu jednorodnym i w polu źródła punktowego w obecności ciała kulistego o określonej oporności właściwej. Potencjał i natężenie pola elektrycznego w polu jednorodnym w obecności walca o określonej oporności właściwej. Analityczne obliczanie anomalii krzywych profilowań oporności pozornej w metodzie elektrooporowej (DC) pochodzących od ciał kulistych i cylindrycznych pogrążonych w ośrodku skalnym o określonej oporności właściwej. Dwu- i trójwymiarowa wizualizacja wyników rozwiązań analitycznych.
Zasady modelowania fizycznego. Wykorzystanie zasady podobieństwa geometrycznego sytuacji rzeczywistej (terenowej) i modelowej w metodzie elektrooporowej. Pomiary krzywych profilowań elektrooporowych w metodzie DC w skali laboratoryjnej, w basenie i w wannie elektrolitycznej wypełnionych wodą wodociągową. Profilowania elektrooporowe dla wybranych modelowych ciał dwu- i trójwymiarowych zanurzonych w wodzie. Wizualizacja wyników badań laboratoryjnych w postaci krzywych profilowań i map rozkładu oporności pozornej.
Porównanie rozkładów oporności pozornej uzyskanych metodami analitycznymi i w wyniku modelowań fizycznych (laboratoryjnych).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena średnia z kartkówek i z wykonanych sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw elektrostatyki i analizy matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Moon, D.E. Spencer, Teoria pola, PWN, W-wa 1966
2. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/DUZYBAS.pdf
3. www.geol.agh.edu.pl/~gpklityn/MALYBAS.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak