Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interpretacja danych sejsmiki inżynierskiej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-711-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student poznaje praktyczne metody interpretacji danych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy zastosowania metody w badaniach inżynierskich GF1A_W06, GF1A_W03, GF1A_W05, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna zastosowania metody sejsmicznej w prospekcji geologicznej GF1A_W12, GF1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy zastosowania metody w badaniach inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zastosowania metody sejsmicznej w prospekcji geologicznej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Omówienie zasad interpretacji płytkich badań sejsmicznych refrakcyjnych, refleksyjnych i badań tomograficznych. Interpretacja wyników badań w zakresie określania deformacji przypowierzchniowych i wgłębnych. Interpretacja powierzchni poślizgu na osuwiskach. Określanie rozkładów prędkości i modułów sprężystych. Kartowanie złóż surowców skalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tomografia sejsmiczna – Zbigniew Kasina, Kraków, 2006
Modelowanie sejsmiczne – Zbigniew Kasina, Kraków, 2003
Applied geophysics in hydrogeological and engineering practice – Milos K., Amsterdam, 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dec J., 2004 – Seismic survey to evaluate the danger of ground surface damage in built-upterrain in mining areas. Polish Journal of Environmental Studies, vol.13.

2. Dec J., 2004 – Badania sejsmiczne w określaniu zagrożeń powierzchni w rejonach starej działalności górniczej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego, nr 9.

3. Dec J., 2009 – Sejsmiczna ocena spękania górotworu karbońskiego w rejonach płytkiej działalności górniczej. Kwartalnik Geologia, tom 35, zeszyt 2/1, 405-412.

4. J. Dec, 1992 – Przestrzenne określanie statycznego modułu Younga na podstawie badań sejsmicznych. Zeszyty Naukowe AGH, Geofizyka Stosowana, z.12.

5. A. Bugajski, J. Dec, R. Ślusarczyk, 1992 – Zastosowanie metod sejsmicznych w budownictwie. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej – Budownictwo, Z.2-B/1992.

6. Bestyński Z., Bugajski A., Dec J., Ślusarczyk R., 1993 – Określanie przestrzennego rozkładu parametrów fizyko-mechanicznych ośrodka skalnego. Zeszyty Naukowe AGH, Geofizyka stosowana, z.13.

7. A. Bugajski, J. Dec, R. Ślusarczyk, 1994 – Badanie korpusu zapór ziemnych i betonowych metodą tomografii sejsmicznej. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej – Budownictwo, Z.2-B/1994.

8. Dec J., Ślusarczyk R., Wójcik A., 2004 – Evaluation of Muszyna-Leluchów landslide’s stability in geophysical surveys. Conference „Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe”. Polish Geological Instytute, Centre of Excellence and Research on Abiotic Environment REA.Wysowa, Poland.

Informacje dodatkowe:

Brak