Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interpretacja pól potencjalnych (grawimetria, magnetometria) w geofizyce inżynierskiej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-713-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji inżynierskiej. GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji inżynierskiej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W11, GF1A_W08 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji inżynierskiej. GF1A_U24, GF1A_U06, GF1A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. GF1A_U21, GF1A_U09, GF1A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego. GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U20 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. GF1A_K02, GF1A_K03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. GF1A_K01, GF1A_K05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji inżynierskiej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zastosowanie metod grawimetrycznej i magnetycznej w prospekcji inżynierskiej.
Stosunki między fizycznymi właściwościami podziemnych obiektów naturalnych i antropogenicznych i anomalii geofizycznych oraz związana z tym niepewność rozwiązań ze względu na dokładność pomiarów i wielkość obserwowanych amplitud anomalii. Opis zmian sposobu prowadzenia akwizycji danych geofizycznych, ze względu na oczekiwane wartości amplitud anomalii. Opis niezbędnych poprawek. Omówienie zasad interpretacji badań grawimetrycznych i magnetycznych w badaniach zmian przypowierzchniowych – badania deformacji ciągłych i nieciągłych, monitoring propagacji pustek, badania wałów, analiza gęstości metodami grawimetrycznymi, badania infrastruktury urbanistycznej, poszukiwania pozostałości wojennych i wojskowych itp.
Zasadność zastosowania metod interpretacji ilościowej i jakościowej, wstęp do modelowania 2D i 3D z zastosowaniem oprogramowania autorskiego pracowników Katedry Geofizyki.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z wykonanych ćwiczeń projektowych i sprawdzianów.
Pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń projektowych i sprawdzianów.

Zaliczenie poprawkowe możliwe jest tylko w przypadku oceny negatywnej ze sprawdzianów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw metod geofizycznych – grawimetrycznej, magnetycznej, (pozytywna ocena z egzaminu)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Kraków 2007
Kearey P., Brooks M., Hill I., An introduction to geophysical exploration, Oxford 2002
Reynolds J. M., An introduction to applied and environmental geophysics, Oxford 2011
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak