Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ore petrology
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-102-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

During this module students learn how to identify selected ore minerals in reflected light microscopy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on ore petrography necessary for description of processes connected with ore deposits. GG2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student have knowledge necessary for ore mineral identification in reflected light microscopy GG2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. GG2A_U09 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student is able to describe structures and textures of ore minerals using reflected light microscopy GG2A_U09 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on ore petrography necessary for description of processes connected with ore deposits. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student have knowledge necessary for ore mineral identification in reflected light microscopy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to describe structures and textures of ore minerals using reflected light microscopy - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

What is ore petrology? Petrology and genesis of mineral deposits relationship. Theory of reflected light. Ore microscope building, types of microscopes. How to use ore microscope in practice. Characteristics of ore minerals, identification of ore minerals, optical and physical features of ore minerals, qualitative and quantitative analyses, micro photography, industrial importance of this analysis for metallurgical tests.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Main ore minerals should be determined by the individual students. Practical knowledge – how to identified ore minerals, individual work with ore microscope, description of structures and textures and their importance in petrology. Individual project related to the genesis of a selected mineral deposit.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,6* exam + 0,4 * labs

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledges on mineralogy (systematic mineralogy) of different group of ore minerals.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pracejus B. (2008) – Ore Minerals Under the Microscope An Optical Guide
2. Ramdohr, P. (1969). The ore minerals and their intergrowths
3. Uytenbogaardt W., Burke E.A.J. (1971) – Tables for microscopic identification of ore minerals
4. Chovan ed. 1994: Ore Textures in the Western Carpathians, Slovak Academy Press, 219p

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

JOANNA KOŁODZIEJCZYK   , JAROSLAV PRŠEK , PANAGIOTIS CH. VOUDOURIS , VASILIOS MELFOS  – Bi-sulphotellurides associated with Pb – Bi – (Sb ± Ag, Cu, Fe) sulphosalts: an example from the Stan Terg deposit in Kosovo. Geologica Carpathica, Volume 68 no. 4, 2017
Jaroslav PRŠEK, Martin Ondrejka, Peter Bačik, Bartosz Budzyń, Pavel Uher – Metamorphic-hydrothermal ree minerals in the Bacúch magnetite deposit, Western Carpathians, Slovakia: (Sr,S)-rich monazite-(Ce) and Nd-dominant hingganite /The Canadian Mineralogist ; ISSN 0008-4476. — 2010 vol. 48 iss. 1, s. 81–94.
Jeleň S., Pršek J., Kovalenker V. A., Topa D., Sejkora J., Števko M., Ozdín D., 2012: Bismuth sulfosalts of the cuprobismutite, pavonite and aikinite series from the Rozália mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. Can. Mineral., 50, 325-340.
Kołodziejczyk J., Prsek J., Asllani B., Maliqi F., 2016: The paragenesis of silver minerals in the Pb−Zn Stan Terg deposit, Kosovo: an example of precious metal epithermal mineralization Geology, Geophysics & Environment 42, 1, 19–29s.
Kołodziejczyk J. Prsek J., Voudoris P., Melfos V., Asllani B., 2016: Sn-bearing minerals and associated sphalerite from lead-zinc deposits, Kosovo: an electron microprobe and LA-ICP-MS study. Minerals, 6, 2, 42, 1–17
Kołodziejczyk J., Prsek J., Melfos V., Voudoris P. Ch., Maliqi F., Kozub-Budzyń G., Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo) 2015: Neues Jahrbuch für Mineralogie.Abhandlungen ; vol. 192, 3, 317–333.

Informacje dodatkowe:

Labs grade: – practical identification of all ore minerals together with optical properties of selected sample under the reflected light.
In case of student absence, student is oblige to contact lecturer.