Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied computing
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-103-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student using different software is able to visualize different kind of geological data.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge neccessary for applied geology calculations. GG2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student have knowledge on software tools used in geology. GG2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to use advanced software for solving geological problems. GG2A_U09 Kolokwium
M_U002 Student is able to evaluate usefulness of new geological software. GG2A_U19 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge neccessary for applied geology calculations. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student have knowledge on software tools used in geology. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use advanced software for solving geological problems. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to evaluate usefulness of new geological software. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Introduction and presentation of Surfer, Voxler, MineScape, Excel.
Surfer, MineScape: map and sections drawing and exercises on real geology data.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average from 2 parts.
1 part: 0,5*test1 + 0,5*test2
2 part: 0,5*test1 + 0,5*test2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student should already have a knowledge on geology and basic statistic/geostatistic, computer science course passed.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Surfer, Grapher, Voxler and MIneScape tutorials available with software

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. ZYGO, T. ĆWIERTNIA, A. GĄDEK – Modelling of the Kupferschiefer type deposit – the influence of cell size in model effectivity / In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada: Society for Geology Applied to Mineral Deposits,
H. D. Van, C. N. Dinh and W. Zygo – 3D model of Sin Quyen iron oxide copper deposit in Lao Cai, North Vietnam, AG 2018 : 4th international conference on Applied Geophysics, Cracow, Poland, June 28-29, 2018, ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 66 art. no. 01013, s. 1–10;

Informacje dodatkowe:

If student is absent on test or received grade 2.0 then another date for test should be establish with the teacher.