Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied geophysics
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-104-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Applied geophysics

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have a advanced knowledge on geophysics. GG2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student have a knowledge on basic methods and tools used in geophysics. GG2A_W10, GG2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student use advanced methods and tools in geophysics field works. GG2A_U09 Kolokwium
M_U002 Student is able to choose the right proper geophysical method or tool and evaluate its usefulness. GG2A_U15 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have a advanced knowledge on geophysics. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student have a knowledge on basic methods and tools used in geophysics. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student use advanced methods and tools in geophysics field works. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to choose the right proper geophysical method or tool and evaluate its usefulness. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

General information about the relationships between physical parameters of rocks and geophysical (physical) fields observed in rock formation by geophysical methods (gravity, magnetics, geoelectrics, seismics, magnetotellurics, well logging) – 2; gravity & magnetics – selection and matching of data acquisition methods to geological task, interpretation in aspects to get the geometry and depth of body causing anomalies and reliable petrophysical parameter (bulk density, magnetic sussceptibility) 3, geoelectrics – resistivity anomaly from rock formation (sandstone, limestone, gypsum, anhydrite, salts, coals, metallic ores, magmatic rocks), influence of formation water resistivity on the anomalies, methodology of geoelectrical measurement to assess the proper data to get information about the thickness and geometry (dip and strike) of raw material – 3, seismics as the basic geophysical method to get the structural information of stratas containing raw materials, rules of structural interpretation in seismics for hydrocarbon prospecting, coal investigations and rock materials investigations 3, magnetotellurics in structural geology – 2, well logging – various type of logs applied to get the lithology-porosity solution in terrygenic rocks and carbonates, special logs for information about ore body in rock formation, methodology of logs interpretation to get the parameters (geometrical and petrophysical) of ore body and surrounding rocks -2.

Ćwiczenia audytoryjne:

Presentation of selected field examples and results of interpretation according the tasks proposed in lecture, discussions

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* lectures test result + 0,5 * classes test result

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kearey P., Brooks M., Hill I., (2002) – An Introduction to Geophysical Exploration

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak