Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining engineering for geologists
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-107-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Mining engineering for geologists

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on geology of selected deposits. GG2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student have advanced knowledge on mining engineering. GG2A_U17, GG2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. GG2A_W08 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U004 Student is able to propose improvements for existing technical processes used in mining. GG2A_U12 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on geology of selected deposits. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student have advanced knowledge on mining engineering. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student have Basic knowledge on influence of geological processes and mining on environment. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Student is able to propose improvements for existing technical processes used in mining. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Role of mining activity in economy- genesis, history and nowadays. (2)
2. Influence of geological parameters of rock mass and form of deposits on mining technology selection. (2)
3. Seam and its geometrical parameters. Faults, folds and other and deformation of deposits.. Economic classification of mineral resources. (2)
4. Type of mining activity. Kinds of underground excavations and their functions.(2)
5. Access works in mining for regular and irregular deposits.(2)
6. Borehole drilling and rock winning methods. Rock blasting technology. (2)
7. Mechanization and underground mining methods.(2)
8. Liquidation of extracted areas. Backfilling technology. (2)
9. Fissures and fractures in rock-mass and stability of underground excavation. (2)
10. Geotechnical rock properties, primary and induced stresses in rock-mass. Rock mass classifications. (2)
11. Underground excavation and rock mass pressure. Rock reinforcement methods and support of underground excavations. (2)
12. Methods of monitoring of strata displacement in a mine.(2)
13. Methane and other gases underground – threats and combating the threat. Coal dust and prevention treatment. (2)
14. Mining atmosphere. Mine ventilation methods and air conditioning. Foundations of ventilation calculations. (2)
Natural threats and prevention methods: rock bursting phenomena, water (and mine dewatering), radiation hazard, thermal, roof falls. Underground activity and its impact upon land surface. (2)

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Structure of underground mine – site visit. (8)
2. Determination of deposition of coal seam cut by fault based on core drilling data. Map of seam and simplified project of access works and excavations in underground mine. (10)
3. Design of blasting pattern. (4)
4. Selection of arch-yield support based on limiting outline criterion.(4)
Use of geotechnical classification method for rock bolting. (4)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,6* exam + 0,4 * classes test result

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak