Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prospecting and mineral exploration
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-204-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This course provide advance knowledge about methods, strategy and techniques using in mineral prospecting and exploration.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on principles and methodology of conducting geology works. GG2A_W04 Egzamin,
Projekt
M_W002 Student have a knowledge on prospecting geology. GG2A_W06 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GG2A_U01 Projekt
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. GG2A_U07 Egzamin,
Projekt
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. GG2A_U11 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on principles and methodology of conducting geology works. + - - - - - + - - - -
M_W002 Student have a knowledge on prospecting geology. + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Strategy and policy applied to prospecting of mineral deposits. Influence of world market on mineral prospecting. Strategy of companies in mineral prospecting. Development and design of prospecting projects. Geological methods applied to mineral prospecting. Mineralogical methods applied in mineral prospecting. Geophysics methods applied in mineral prospecting. Introduction to remote sensing methods. Geochemical methods applied to mineral prospecting, pathfinders. Sampling and analytical methods. Background calculation and interpretation. Soil profiles, weathering.

Zajęcia praktyczne:

How to collect geological data. Practice in sample description. How to collect stream sediments, pan concentrates and soil sampling. Practice in sample preparation. Know-how to applied for concession. Know-how to prepare project of field and laboratory works. Selection of materials for the project. How to collect and select material for the project. Timing of field geological works, and cost calculation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* exam + 0,5 * practical classes grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student should have already finished Ore Geology or Mineral deposit course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. G.J.S. Govett, 1983: Handbook of Exploration Geochemistry – Vol. 3 Rock geochemistry Mineral Exploration, 461pp
2. Moon C.J., Whateley M.K.G., Evans A. M., (2006) – Introduction to Mineral Exploration
3. Kearey P., Brooks M., Hill I., (2002) – An Introduction to Geophysical Exploration

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. ĆWIERTNIA, W. ZYGO, A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA – Application of soil geochemistry for ore deposits exploration in arid environment, south Mongolia In: Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych, ed. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : Polish Geological Survey, 2015. — ISBN: 978-83-7863-471-3
T. ĆWIERTNIA, W. ZYGO, J. PIECZONKA – Base metals, geochemical exploration in arid environment, south Mongolia In: Mineral resources in a sustainable world: 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 2015 / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.].
T. ĆWIERTNIA, A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA, W. ZYGO – The composition of spinels from Mongolia, Poland, Ukraine and Cyprus as an exploration tool for Cr-deposits – preliminary study In: Mineral deposit research for a high-tech world, 2013, Uppsala, Sweden : proceedings, Vol. 3 / ed. Erik Jonsson et al.

Informacje dodatkowe:

Practical classes grade:
0,2*map description + 0,2*rock description + 0,1*presentation +0,5*project