Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining geology
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-205-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bielowicz Barbara (bbiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bielowicz Barbara (bbiel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Mining geology

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on GY sampling method GG2A_W06 Egzamin
M_W002 Student has a knowledge on international deposits classification GG2A_W04, GG2A_W06 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method GG2A_U13 Projekt
M_U002 Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation GG2A_U03, GG2A_U04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on GY sampling method + - - - - - + - - - -
M_W002 Student has a knowledge on international deposits classification + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method + - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Goals and methodology of mining geology. Classification of deposit models and methods of their reconnaissance. Geological mapping of deposits (direct and indirect). Sampling of deposit in underground workings, drill-holes, open pits, dumps (type of sampling: channel sampling – chip sampling – grab sampling – bulk sampling – drill core sampling, geometry and spacing of samples, Gy’s theory of sampling, sampling errors). Deposit parameters (thickness, grade, bulk density, accumulation, geologic and value continuity, interpolation with inverse distance weighting methods, contouring). Statistical analysis of variability and reliability of parameters values (exploratory data evaluation, histograms, distributions, classic statistical parameters, linear correlation and regression, multiple regression). Ore – resources (reserves) evaluation by classical (traditional) methods (method of: sections, isolines, triangles, polygons, statistical). Introduction to geostatistical ore- resources (reserves) estimation (semivariograms, model fitting, point and block kriging, volume – variance relationship, selective mining units, grade – tonnage curve). Classification of resources and reserves of deposit (polish classification, JORC code, three-dimensional United Nations Framework Classification).

Zajęcia praktyczne:
  1. Strategy of deposit sampling in underground workings and open pits. Sampling protocol. Calculation of fundamental errors according to Gy’s formula. Assessment of random and systematic errors of sampling and assaying. Contour maps of deposits parameters using deterministic and geostatistical interpolators. Statistical characteristics of deposit parameters variability. Contouring of economic deposits in plane and vertical profile. Statistical and geostatistical methods of resource calculation, confidence intervals. Classical methods of resource estimation: methods of polygons, sections, isolines. Grade-tonnage curve.

  2. Field trip

    Field trip to the bituminous coal mine allowing the students to become familiar with the duties of mining geologists, to measure stratigraphic sections, and collect the samples. The students are required to submit a field trip report.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

average grade from projects, field trip report and exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student must have graduated ore petrology course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marjoribanks R., – Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Barbara BIELOWICZ, Jacek R. Kasiński (2014) – The possibility of underground gasification of lignite from Polish deposits /International Journal of Coal Geology ; vol. 131, s. 304–318.
Barbara BIELOWICZ (2012) – Petrographic composition of Polish lignite and its possible use in a fluidized bed gasification process / International Journal of Coal Geology ; vol. 116–117, s. 236–246.
Barbara BIELOWICZ (2012) – A new technological classification of low-rank coal on the basis of Polish deposits / Fuel : the science and technology of fuel and energy ; vol. 96, s. 497–510.

Informacje dodatkowe:

Brak