Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ore petrology - advanced
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-207-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Students work on microscopes examine samples from various ore deposits and prepare project.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on ore petrology necessary for description of processes connected with ore deposits. GG2A_W01 Projekt
M_W002 Student have advance knowledge on ore minerals occurring in selected mineralization types GG2A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. GG2A_U09 Projekt
M_U002 Student is able to describe processes connected with mineral deposits using reflected light microscope. GG2A_U09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on ore petrology necessary for description of processes connected with ore deposits. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student have advance knowledge on ore minerals occurring in selected mineralization types - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able identify selected ore minerals using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to describe processes connected with mineral deposits using reflected light microscope. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Different ore minerals should be determine by the individual students. Advanced knowledge on mineral processes, structures and textures. Individual project related to the genesis of a selected mineral deposit.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average grade from two Projects

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student must have graduated ore petrology course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pracejus B. (2008) – Ore Minerals Under the Microscope An Optical Guide
2. Ramdohr, P. (1969). The ore minerals and their intergrowths
3. Uytenbogaardt W., Burke E.A.J. (1971) – Tables for microscopic identification of ore minerals
4. Chovan ed. 1994: Ore Textures in the Western Carpathians, Slovak Academy Press, 219p

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

JOANNA KOŁODZIEJCZYK   , JAROSLAV PRŠEK , PANAGIOTIS CH. VOUDOURIS , VASILIOS MELFOS  – Bi-sulphotellurides associated with Pb – Bi – (Sb ± Ag, Cu, Fe) sulphosalts: an example from the Stan Terg deposit in Kosovo. Geologica Carpathica, Volume 68 no. 4, 2017
Jaroslav PRŠEK, Martin Ondrejka, Peter Bačik, Bartosz Budzyń, Pavel Uher – Metamorphic-hydrothermal ree minerals in the Bacúch magnetite deposit, Western Carpathians, Slovakia: (Sr,S)-rich monazite-(Ce) and Nd-dominant hingganite /The Canadian Mineralogist ; ISSN 0008-4476. — 2010 vol. 48 iss. 1, s. 81–94.
A. PIESTRZYŃSKI, M. WENDORFF, M. Letsholo, W. Mackay – Platinum-group minerals in the neoproterozoic stratabound copper-silver mineralisation, the Kalahari Copperbelt, northwestern Botswana / South African Journal of Geology ; ISSN 1012-0750. — 2015 vol. 118 iss. 3, s. 275–284.
Jeleň S., Pršek J., Kovalenker V. A., Topa D., Sejkora J., Števko M., Ozdín D., 2012: Bismuth sulfosalts of the cuprobismutite, pavonite and aikinite series from the Rozália mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. Can. Mineral., 50, 325-340.
Kołodziejczyk J., Prsek J., Asllani B., Maliqi F., 2016: The paragenesis of silver minerals in the Pb−Zn Stan Terg deposit, Kosovo: an example of precious metal epithermal mineralization Geology, Geophysics & Environment 42, 1, 19–29s.
Kołodziejczyk J. Prsek J., Voudoris P., Melfos V., Asllani B., 2016: Sn-bearing minerals and associated sphalerite from lead-zinc deposits, Kosovo: an electron microprobe and LA-ICP-MS study. Minerals, 6, 2, 42, 1–17
Kołodziejczyk J., Prsek J., Melfos V., Voudoris P. Ch., Maliqi F., Kozub-Budzyń G., Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo) 2015: Neues Jahrbuch für Mineralogie.Abhandlungen ; vol. 192, 3, 317–333.

Informacje dodatkowe:

Brak