Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prefeasibility study and exploration reporting
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-208-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Prefeasibility study and exploration reporting

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on prospecting geology and resources estimation. GG2A_W06 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GG2A_U01 Projekt
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. GG2A_U07 Projekt
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. GG2A_U11 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have a knowledge on prospecting geology and resources estimation. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to plan geological works and prepare an exploration program. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student is able to make a preliminary economic estimation of mining and geology project. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Report in geology. Standards in use (JORC code and other international codes). Reason of using them, differences, advantages. Competent person definition. Technical report assemblage.
Jorc Code statement:
• estimating resources – importance of tonnage/grade,
• competent person,
• guidelines for exploration results,
• mineral resources and ore reserves reports,
• quality assurance (QA) and quality control (QC),
• scoping study/prefeasibility/feasibility study.

Working with examples. Problems and solutions.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

project grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Project and geological reports available on mining and exploration company websites

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Saługa P.W., Kamiński J., 2016 – Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process. [in:] Mineral Resources Management, vol. 32/1, p. 25-39
Galos K. , Nieć M., Saługa P.W., Uberman R., 2015 – The Basic Problems of Mineral Resources Valuation Methodologies within the Framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts. [in:] Mineral Resources Management, vol. 31/04, p. 5-20
Birtles A., Dean R., Norman P., Shelton P., Kicki J., Kopacz M., Sobczyk E.J., Dyczko A., Jarosz J., Saługa P., Ozga-Blaschke U., Polak R., Sypniowski Sz., 2013 – Jastrzębska Spółka Węglowa SA Mineral Expert’s Report (AD 2013). Wardell-Amstrong/IGSMiE PAN. JSW SA, Jastrzębie-Zdrój. Arch. JSW SA, IGSMiE PAN, Kraków (available online)
Saługa P., 2009 – OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW I ANALIZA RYZYKA W GÓRNICTWIE. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823;
Saługa P.(eds) – Polish CODE FOR THE VALUATION OF MINERAL ASSETS (The POLVAL Code) – 2008 Edition. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin in cooperation with EJB Publishing House, Kraków (access online)

Informacje dodatkowe:

Brak