Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geometallurgy and mineral processing
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-209-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Geometallurgy and mineral processing

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje przeróbki surowców możliwe do wykorzystania do danego typu złoża GG2A_W02, GG2A_W11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna jednostkowe operacje przeróbcze dające możliwość uwolnienia zrostów ziaren mineralnych i przeprowadzenia do koncentratu składników użytecznych GG2A_W05, GG2A_W11, GG2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Umie posługiwać się narzędziami do opisu i oceny podstawowych procesów jednostkowych w procesie przeróbki surowców GG2A_W11, GG2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student umie przygotować i zaprezentować tematykę obejmującą powiązania z dziedzin geologii, górnictwa, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych GG2A_W02, GG2A_W11, GG2A_W04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość kompleksowego gospodarowania zasobami złóż surowców z uwzględnieniem jakości danej kopaliny i efektów ekonomicznych możliwych do osiągnięcia GG2A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje przeróbki surowców możliwe do wykorzystania do danego typu złoża + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna jednostkowe operacje przeróbcze dające możliwość uwolnienia zrostów ziaren mineralnych i przeprowadzenia do koncentratu składników użytecznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Umie posługiwać się narzędziami do opisu i oceny podstawowych procesów jednostkowych w procesie przeróbki surowców + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przygotować i zaprezentować tematykę obejmującą powiązania z dziedzin geologii, górnictwa, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość kompleksowego gospodarowania zasobami złóż surowców z uwzględnieniem jakości danej kopaliny i efektów ekonomicznych możliwych do osiągnięcia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Genesis of term of geometallurgy. Mutual relations between geology mining, processing and dressing mineral raw materials deposits, mainly metal carrying ones in relation to the quantitative and qualitative effects possible to be achieved.
2. Lithological, petrographical composition, level of liberation of metal carrying minerals and influence of these features on methods of useful component recovery.
3. Meaning of geology, mineral processing and dressing in management of primary raw materials resources.
4. Characteristics, occurrence, resources and systematics and conditions of processing operations on example of chosen deposit. Discussion of possible and available technologies of processing and dressing of ore components on chosen example. Evaluation of economic effects.
5. Preparation and presentation of speeches by students widening discussed topics in aspect of chosen mineral raw materials.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Basic concepts used in the processing and processing of raw materials and waste (outcrops, content, participation, analysis). Balancing the products of the chapter.
2. The construction of curves of the grain composition, the use of curves. Efficiency of screening, degree of fragmentation. Comparative characteristics of crushers.
3. Calculation of coordinates of separation curves, construction of curves, calculation of distribution accuracy indicators.
4. Processes of enriching raw materials. Concepts: concentrate, waste, content of useful ingredients, yield, loss, degree of enrichment, degree of impoverishment. Balancing of separation products. Solving tasks.
5. Calculation of coordinates and plotting ensemble of enrichment curves. Evaluation of raw material enrichment.
6. Final test.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark is an average of presented speech on lecture x 0.4 + 0.6 x grade of laboratory exercises. The grade of laboratory exercises is an average of tests x 0.6 + 0.4 x grades of reports.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

The subject should be preceded with courses such as: Mathematics, Physics, Chemistry, Basics of Mineralogy and Petrography, Geology of Deposits.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Books:
Drzymała J.: Mineral processing: foundations of theory and practice of minerallurgy, Wrocław, 2007
Wills B., Napier-Mun.: Mineral processing technology, England, 2007
Journals:
Physicochemical Problems of Mineral Processing Minerals Engineering
International Journal of Mineral Processing
Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Agnieszka SUROWIAK, Tomasz NIEDOBA, Calculation of liberation efficiency index on the basis of multidimensional coal characteristics, Physical Separation’13 June 20–21, 2013, Falmouth, UK.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Comparative assessment of spearation efficiency in jigging, Physical Separation’13 : June 20–21, 2013, Falmouth, UK.
Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK, Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2013 vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.
Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Selection of statistical method of separation curves approximation for various processes of mineral processing, Proceedings of XV Balkan mineral processing congress : Sozopol, Bulgaria, June 12–16, 2013, Vol. 2 / eds. Ivan Nishkov, Irena Grigorova, Dimitar Mochev ; University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”. S. 679–683.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold’s number —Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282.
Agnieszka SUROWIAK, Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management, 2014 t. 30 z. 1, s. 105–122.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of irregular particles for high values of the Reynold’s number —Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 2, s. 553–562.
Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, A physical model of separation process by means of JIGS, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016 vol. 52 iss. 1, s. 228–243.
M. BROŻEK, A. SUROWIAK, A. Jarosiński Beneficiation of chromium waste by means of magnetic and gravitational separation – Odzysk chromu z odpadów chromowych z wykorzystaniem separacji magnetycznej i grawitacyjnej, Archives of Metallurgy and Materials, Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2015 vol. 60 iss. 3, s. 1737–1744.

Informacje dodatkowe:

The necessary conditions to pass the subject are:
1. Preparation according to the instructions given by the teacher and passing positively of laboratory exercises.
2. Presence at all laboratory classes.
The necessary conditions to pass the lecture are:
1. Preparation according to the instructions given by the teacher and presentation of the speech enlarging topics of the lectures and passing it positively.
Lack of presence on exercises caused by certain circumstances (illness, accident) will be justified and the classes can be done in other day selected by the teacher or in other form provided by the teacher (like presentation of the topic in form of speech).
Lack of presence on 50% of laboratory exercises or more results in lack of classification of the student with reccommendation of repeating classes.