Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied Field Techniques in Economic Geology
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-301-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

This course provide practical approach to mineral exploration techniques.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. GG2A_W06, GG2A_W01 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U06, GG2A_U02 Projekt
M_U002 Student is able to choose and use proper methods and techniques for exploration to mineral deposits. GG2A_U05, GG2A_U07, GG2A_U09, GG2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student have advanced knowledge on economic geology and ore deposits. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to gain geological information from various data bases and other sources, interpretate and draw conclusions. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to choose and use proper methods and techniques for exploration to mineral deposits. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of influence of geological works on environment. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. FIELD EQUIPMENT AND SAFETY
2. RECORDING NUMERICAL DATA AND USE OF INSTRUMENTS IN THE FIELD
3. SAMPLING
– Selecting and labelling samples
– Stream sediment sampling
– Soil sampling
– Heavy Mineral Concentrate (HMC) sampling
– Rock chip sampling
4. DATA ANALYSE

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0,6 * project 1 + 0,4 * test

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Marjoribanks R., (2010): Geological Methods in Mineral Exploration and Mining;
2. Coe A. L., (2010): Geological Field Techniques;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. ĆWIERTNIA T., PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKI A., Wnęk P., ZYGO W.,: Application of pan concentrate analyses in exploration for metalliferous deposits in Mongolia] / W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 31.
2. ĆWIERTNIA T., PIECZONKA J., ZYGO W.,:Base metals, geochemical exploration in arid environment, south Mongolia / W: Mineral resources in a sustainable world: 13th SGA biennial meeting : Nancy – France, 24–27 August 2015 : proceedings : [set of 5 volumes] / eds. Anne-Sylvie André-Mayer, [et al.]. — S. 1165–1168. W bazie Web of Science ISBN: 978-2-85555-066-4

Informacje dodatkowe:

Brak