Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mineral Economics
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGG-2-307-EG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Economic Geology
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Fundamentals of microeconomics & commodity markets. Specifics of mineral sector. International reporting of resources/reserves. Evaluation of exploration and mining projects.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows basic economic rules that help understanding of economic and policy issues associated with the production and use of mineral commodities GG2A_W10, GG2A_W07 Kolokwium
M_W002 Students knows methods of evaluating mineral projects Projekt
Umiejętności
M_U001 Student can apply discounted cash flow analysis in mineral project evaluation GG2A_U13, GG2A_U11 Projekt
M_U002 Student can assess mineral resource/reserve volumes in Polish vs. international classifications Kolokwium
M_U003 Student can judge risk-adjusted discount rate depending on development stage of mineral project GG2A_U01 Kolokwium
M_U004 Student can analyse macro- and microeconomic impacts on mineral business activities Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can use professional English terminology in discussions on mineral economics Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows basic economic rules that help understanding of economic and policy issues associated with the production and use of mineral commodities - - - - - + - - - - -
M_W002 Students knows methods of evaluating mineral projects - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can apply discounted cash flow analysis in mineral project evaluation - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can assess mineral resource/reserve volumes in Polish vs. international classifications - - - - - + - - - - -
M_U003 Student can judge risk-adjusted discount rate depending on development stage of mineral project - - - - - + - - - - -
M_U004 Student can analyse macro- and microeconomic impacts on mineral business activities - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can use professional English terminology in discussions on mineral economics - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

weighted average: 35% 1st test, 35% 2nd test, 30% project

Wymagania wstępne i dodatkowe:

General knowledge about mineral activities (prospecting, exploration, development, mining, mine closure) and mineral resources/reserves estimation

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gocht W.R., Zantop H., Eggert R.G.: „International Mineral Economics”, Springer-Verlag, 1988,
2. JORC – Joint Ore Reserves Committee: “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves”, http://www.jorc.org/docs/jorc_code2012.pdf
3. Rudenno V.: “The Mining Valuation Handbook: Mining and Energy Valuation for Investors and Management”, Wiley, 4th Edition,
4. Runge I.C.: „Mining Economics and Strategy”, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, Colorado, 1998,
5. Smith L.D.: „Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations”, Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry), 1994,
6. Torries T.F.: „Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions”, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 1998.
7. VALMIN Committee: “Australasian Code for the Public Reporting of Technical Assessments and Valuations of Mineral Assets (VALMIN Code)”, http://www.valmin.org/docs/VALMIN_Code_2015_final.pdf,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wanielista K. (red.), Kicki J., Kopacz M., Saługa P., Jarosz J., Sobczyk J., Dyczko A., Włoch D., 2007 – NOWA STRATEGIA KREOWANIA RYNKOWEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 181;
Mucha J., Nieć M., Wasilewska M., Sobczyk E.J., Saługa P., 2007 – DOKŁADNOŚĆ SZACOWANIA ZASOBÓW WĘGLA KAMIENNEGO JAKO ELEMENT OCENY RYZYKA INWESTYCYJNEGO. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków 2007, pp. 119;
Saługa P. (red.), Byrska-Rąpała A., Dzieża J., Galos K., Glapa W., Kicki J., Mazurek S., Nieć M., Paulo A., Pietkiewicz P., Sadecki Z., Strzelska-Smakowska B., Uberman Rb., Uberman Rd., Wirth H., 2008 – KODEKS WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN POLVAL – edycja 2008. Wyd. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin we współpracy z Wydawnictwem EJB, Kraków, pp. 39;
Saługa P., 2009 – OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW I ANALIZA RYZYKA W GÓRNICTWIE. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823;
Wanielista K. (red.), Kicki J., Saługa P., Kopacz M., Jarosz J., Stopkowicz A., Dyczko A., 2010 – RACHUNEK EKONOMICZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM. EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ZASOBAMI ZŁÓŻ KOPALIN STAŁYCH. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 323;
Saługa P., 2011 – ELASTYCZNOŚĆ DECYZYJNA W PROCESACH WYCENY PROJEKTÓW GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269;
Kulczycka J. (red.), Pietrzyk-Sokulska E., Koneczna R., Galos K., Lewicka E.: SUROWCE KLUCZOWE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. Wydawnictwo iGSMiE PAN, pp. 164, Kraków 2016;
Wirth H., Kulczycka J., Hausner J., Koński M.: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: COMMUNICATION ABOUT SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE BY LARGE AND SMALL COPPER MINING COMPANIES. Resources Policy, 49 (2016), p. 53-60.

Informacje dodatkowe:

Brak