Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Key Indicators in the Social Sciences
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HUX-1-220-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. Sackmann Reinhold (reinhold.sackmann@soziologie.uni-halle.de)
Osoby prowadzące:
prof. Sackmann Reinhold (reinhold.sackmann@soziologie.uni-halle.de)
Krótka charakterystyka modułu

Indicators are numbers that try to show something: they are dense realities that coproduce social processes. We want to analyse in the seminar why in our society the number of indicators used is increasing.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 To understand the methodology of indicators. UX1P_W04 Prezentacja,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 To compare the genesis and effects of different forms of indicators. UX1P_U04 Prezentacja,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 To apply conceptual analysis to case studies on specific indicators. UX1P_U05 Prezentacja,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 To develop critical thinking skills in discussion. UX1P_K06 Prezentacja,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 To understand the methodology of indicators. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 To compare the genesis and effects of different forms of indicators. + - - - - - - - - - -
M_U002 To apply conceptual analysis to case studies on specific indicators. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 To develop critical thinking skills in discussion. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Indicators are numbers that try to show something: they are dense realities that coproduce social processes. We want to analyse in the seminar why in our society the number of indicators used is increasing. We want to find out, why specific interests are bundled in indicators. We want to study, how indicators influence social processes. In the last step, alternatives to indicators are checked. Key indicators like the Gross Domestic Product (GDP), Human Development Index (HDI) are used as case studies. Other topics are indicators measuring gender inequality, sustainability, unemployment, financial insecurity, happiness, poverty, state efficiency, risk, and corruption.

Course Objectives:

To get an overview on different theories on evaluation and indicators (quantification theories, theories of valuation, economy of convention, actor-network theory, Foucault’s theory of population).

To understand the methodology of indicators.

To compare the genesis and effects of different forms of indicators.

To develop critical thinking skills in discussion.

To apply conceptual analysis to case studies on specific indicators.

To take what you have learned in this course and see the continuing implications and relevance.

Schedule:

Session I: Introduction, background. Key concept key indicator.

Topic II: Case study on the history of the Gross Domestic Product (GDP).

Topic III: Theories of quantification: Foucault, economy of convention, actor-network theory.

Topic IV: Interpenetration of state and society II. Civil society and interest organizations. Types: clubs, movements, organizations. Activation. Case study: Trade unions in Germany, France and Poland.

Topic V: Methodology of creating indicators.

Topic VI: Empirical case studies: unemployment, financial stability, sustainability, happiness.

Final session: Discussion of results.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Exams: There will be one 10 minute oral presentation during the course. The material will be one article or book chapter. This presentation is worth 30% of your grade.

Essay: After the course a seven page essay on the topic of the presentation is to be written. This essay is worth 60% of your grade.

Attendance and Participation: This includes participation in class discussions and analysis of indicators during class sessions. You will not be successful in this course without regular class attendance. This is worth 10% of your grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

..

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

All material for this course will be available on AGH’s Scholar’s Panel

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

..