Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-102-GK-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy na temat reprezentacji i przetwarzania obrazów cyfrowych oraz praktycznej umiejętności pracy z programem do edycji grafiki rastrowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy i przetwarzania grafiki. IS2A_W01, IS2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem i analizą danych w postaci grafiki rastrowej. IS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe różnice w sposobie rejestrowania obrazu przez oko ludzkie i obiektyw aparatu. Student potrafi wykorzystać tę wiedzę do poprawiania jakości przetwarzanej grafiki z uwzględnieniem celu prezentacji IS2A_W01, IS2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student zna najważniejsze matematyczne modele kodowania barw w grafice komputerowej, (przestrzenie barw) IS2A_W06, IS2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać do przetwarzania grafiki optymalną przestrzeń barw i przygotować profesjonalnie grafikę do publikacji w Internecie lub w poligrafii. IS2A_U02, IS2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi sprawnie posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania grafiki świadomie wykorzystując jego możliwości. IS2A_U01, IS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie w sposób przejrzysty przygotować i zaprezentować rozwiązanie prostego problemu z zakresu przetwarzania grafiki IS2A_K01, IS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty IS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy i przetwarzania grafiki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z przetwarzaniem i analizą danych w postaci grafiki rastrowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe różnice w sposobie rejestrowania obrazu przez oko ludzkie i obiektyw aparatu. Student potrafi wykorzystać tę wiedzę do poprawiania jakości przetwarzanej grafiki z uwzględnieniem celu prezentacji + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna najważniejsze matematyczne modele kodowania barw w grafice komputerowej, (przestrzenie barw) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać do przetwarzania grafiki optymalną przestrzeń barw i przygotować profesjonalnie grafikę do publikacji w Internecie lub w poligrafii. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sprawnie posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem do przetwarzania grafiki świadomie wykorzystując jego możliwości. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie w sposób przejrzysty przygotować i zaprezentować rozwiązanie prostego problemu z zakresu przetwarzania grafiki - - + - - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Obszar roboczy programu Corel Photo-Paint: paski narzędziowe, przybornik, okna dokowane, palety. Podstawowe narzędzia rysunkowe, malarskie i tekstowe. Narzędzia interaktywne (cień, przezroczystość, wypełnianie). Narzędzia korekcyjne (czerwone oczy, klonowanie, pędzel poprawek, pędzel efektów). Cofnij pędzel. – 2 godz.

 2. Modele barw: RGB, CMYK, HSL, HSV, LAB. Praca z obiektami. Maska obcięcia. Tryby mieszania. Separacja i łączenie kanałów. – 2 godz.

 3. Histogram. Narzędzia menu [Dopasowanie]: Poprawa kontrastu, Jaskrawość-Kontrast-Intensywność, Barwa-Nasycenie-Jasność, Zamień kolory, Selektywna zamiana kolorów, Balans kolorów. Krzywe. Soczewki. Praca z kanałami. Kanał alfa i maski. Tworzenie maski. Ścieżki. – 2 godz.

 4. Narzędzia menu: [Efekty] , [Obliczenia] , [Internet]. Pracownia wycinków. Zszywanie nićmi. Kawałkowanie obrazka. Przygotowanie obrazów na potrzeby Internetu. – 2 godz.

 5. Korekta w kanałach RGB i CMYK. – 3 godz.

 6. Specyfika modelu CMYK. Znaczenie i wykorzystanie kanału K. Ogólne zasady korekty materiałów przeznaczonych do druku. Praca w kolorze niechcianym. – 2 godz.

 7. Specyfika modelu L*a*b*. Praca w kanale L. Praca w kanałach barwnych. Korekta tonalna w przestrzeni Lab. Korekta naturalnej zieleni. Korekta zamglenia. Słońce w przestrzeni Lab. Korekta skóry. – 4 godz.

 8. Maskowanie w przestrzeni L*a*b*. Zmiana barw w przestrzeni L*a*b*. Techniki: Contrast Masking, Blending, Unsharpen Mask, Local Contrast Masking. – 3 godz.

 9. Źródła i rodzaje szumów w fotografii cyfrowej. Metody redukcji szumów. – 2 godz.

 10. System zarządzania barwą. – 2 godz.

 11. Zdjęcia w trybie RAW. Obróbka zdjęć w formacie RAW. Krótkie porównanie z Photoshopem. Formaty plików. – 4 godz.

 12. Zdjęcia panoramiczne. Zdjęcia o dużej dynamice (HDRI). – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Rozpoczęcie pracy i konfiguracja środowiska programu COREL PhotoPaint.
  Wykonywanie prostych ćwiczeń z użyciem podstawowych narzędzi rysunkowych, malarskich i tekstowych. Narzędzia interaktywne (cień, przezroczystość, wypełnianie). Narzędzia korekcyjne (czerwone oczy, klonowanie, pędzel poprawek, pędzel efektów).

 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem trybów mieszania, Praca z obiektami. Maska obcięcia. Histogram. Narzędzia menu [Dopasowanie]: Poprawa kontrastu, Jaskrawość-Kontrast-Intensywność, Barwa-Nasycenie-Jasność, Zamień kolory, Selektywna zamiana kolorów, Balans kolorów. Krzywe. Soczewki. Praca z kanałami. Kanał alfa i maski. Tworzenie maski. Ścieżki.

  Efekty kształcenia:
  -student potrafi wyjaśnić efekty powstałe w wyniku zastosowania trybów mieszania
  -student potrafi wykorzystać dostępne narzędzia do poprawy jakości zaznaczania i zaawansowanego maskowania.
  -student potrafi na podstawie analizy obiektów zidentyfikować poszczególne kanały obrazu i odtworzyć oryginalny obraz zakodowany w RGB i CMYK

 3. Narzędzia menu: [Efekty] , [Obliczenia] , [Internet]. Pracownia wycinków. Zszywanie nićmi. Kawałkowanie obrazka. Przygotowanie obrazów na potrzeby Internetu.
  Efekty kształcenia:
  -student potrafi przygotować grafikę dla potrzeb prezentacji i na strony www

 4. Korekta w kanałach RGB i CMYK. Specyfika modelu CMYK. Znaczenie i wykorzystanie kanału K. Ogólne zasady korekty materiałów przeznaczonych do druku. Praca w kolorze niechcianym.
  Specyfika modelu L*a*b*. Praca w kanale L. Praca w kanałach barwnych. Korekta tonalna w przestrzeni Lab. Korekta naturalnej zieleni. Korekta zamglenia. Słońce w przestrzeni Lab. Korekta skóry.
  Efekty kształcenia:
  - student potrafi dokonać korekty kontrastu i barwy w przestrzeniach RGB, CMYK i L*a*b*
  - student potrafi przygotować prawidłowo grafikę do druku.

 5. Ćwiczenia z wykorzystaniem techniki: Contrast Masking, Blending, Unsharpen Mask, Local Contrast Masking. Maskowanie w przestrzeni L*a*b*. Zmiana barw w przestrzeni L*a*b*.
  Efekty kształcenia:
  - student rozumie specyfikę pracy w przestrzeni L*a*b*.
  - student potrafi dokonać korekty lokalnego kontrastu

 6. Ćwiczenia z Obróbki zdjęć w formacie RAW. Zapoznanie się ze środowiskiem programu Adobe Photoshop Lightroom 4. Ćwiczenia Zdjęcia panoramiczne. Zdjęcia o dużej dynamice (HDRI).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Ocena z laboratorium komputerowego (OL) (szczegóły na stronie przedmiotu)
2.Ocena z kolokwium przeprowadzonego na zakończenie zajęć.(OT)

Ocena końcowa (OK) z przedmiotu liczona jest jako średnia ważona z następującymi wagami:
a. 35% oceny z testu
b. 65% oceny z laboratorium

OK = 0.35 x OT + 0.65 x OL

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Photoshop. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V , Dan Margulis

2.PhotoshopLab. Rozwiązanie zagadki kanionu. , Dan Margulis

3.Profesjonalne zarządzanie barwą. Doskonałe odwzorowanie barw w publikacjach drukowanych. , Fred Bunting, Bruce Fraser, Chris Murphy

4.PhotoshopCS2. Profesjonalne techniki obróbki obrazów i przygotowania do druku , David Blatner, Bruce Fraser

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat reprezentacji i przetwarzania obrazów cyfrowych. Nabycie praktycznej umiejętności pracy z programem do edycji grafiki rastrowej oraz obróbki obrazów cyfrowych.

Celem zajęć będzie praktyczne opanowanie różnorodnych technik obróbki i przetwarzania grafiki rastrowej. Umiejętności zdobyte na zajęciach mogą się przydać w pracy grafika w redakcji reklamowej, w wydawnictwie poligraficznym, w gazecie, ale również wszędzie tam gdzie ważna jest umiejętność wydobycia określonej informacji z obrazu, a więc na przykład w medycynie (analiza zdjęć rentgenowskich, USG czy skanów z tomografii), w policji (kryminalistyczna analiza zdjęć) czy w różnych dziedzinach techniki.

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach student uzgadnia bezpośrednio z osobą prowadzącą odpowiednie zajęcia