Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język Python
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-007-SW-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest poznanie jednego z nowoczesnych języków programowania jakim jest język Python.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie do utworzenia jakiego typu aplikacji zastosować nowoczesny język skryptowy Python. IS2A_W04, IS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu proceduralnym IS2A_W04, IS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu obiektowym IS2A_W04, IS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiedni dla danego problemu model programowania w języku Python. IS2A_U05, IS2A_U02, IS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi skorzytać z dokumentacji i manuala języka Python. IS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie do utworzenia jakiego typu aplikacji zastosować nowoczesny język skryptowy Python. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu proceduralnym - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu obiektowym - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiedni dla danego problemu model programowania w języku Python. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi skorzytać z dokumentacji i manuala języka Python. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Python w pigułce

    Student zna składnie języka Python
    Student zna podstawowe typy danych i instrukcje sterujące używane w języku Python

  2. Listy, krotki i ciągi znaków

    Student zna złożone struktury danych
    Student potrafi wykonywać operacje na ciągach znaków

  3. Słowniki

    Student wie czym jest słownik w Pythonie
    Student potrafi wykorzystać słowniki

  4. Funkcje

    Student wie w jaki sposób parametry są przekazywane do funkcji
    Student wiejak zwrócić wynik działania funkcji
    Student potrafi utworzyć i wywołać funkcję o zmiennej liczbie parametrów
    Student zna zasady zasięgu zmiennych

  5. Funkcje wbudowane

    Student zna podstawowe funkcje wbudowane języka Python
    Student potrafi wykorzystać funkcje anonimowe

  6. Generatory

    Student wie czym są generatory
    Student potrafi utworzyć i wykorzystać generator
    Student wie czym są wyrażenia generatora

  7. Operacje na plikach

    Student potrafi wykonywać operacje na plikach

  8. Moduły i pakiety

    Student wie co to jest moduł
    Student wie co to jest pakiet
    Student potrafi utworzyć i wykorzystać własne moduły i pakiety

  9. Klasy

    Student potrafi utworzyć hierarchię klas
    Student potrafi wykorzystać utworzone klasy

  10. Wyjątki

    Student wie czym są wyjątki
    Student zna zasady obsługi wyjątków w Pythonie

  11. Iteratory

    Student wie czym jest iterator
    Student potrafi utworzyć i wykorzystać iterator

  12. Obliczenia numeryczne w Pythonie

    Student zna dostępne moduły numeryczne i potrafi z nich skorzystać

  13. Rozszerzenia w języku C

    Student potrafi utworzyć w wykorzystać własne rozszerzenie napisane w języku C

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każde zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się krótką kartkówka z materiału wcześniejszego, za które można uzyskać 50% punktów. Pozostałe 50% punktów można uzyskać za program napisany w czasie zajęć. Przy obliczaniu oceny końcowej z laboratorium anulowana jest najsłabsza ocena z kartkówek i najsłabsza ocena z programów. Wysokość oceny końcowej będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

www.python.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Krawczyk M.J., Kułakowski K., and Hołyst J.A., ‘’Hierarchical partitions of social networks between rivaling leaders’‘, PLoS One 13(3) (2018) e0193715
- Krawczyk M.J. and Kułakowski K., ’’How networks split when rival leaders emerge’’, Physica A 492 (2018) 2249
- Warchałowski W., Krawczyk M.J., ‘’Line graphs for fractals’‘, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 44 (2017) 506
- Krawczyk M.J., Kułakowski K., ’’Authors as vehicles of scientific memes’’, International Journal of Modern Physics C 27 (2016) 1650110
- Krawczyk M.J., del Castillo-Mussot M., Hernandez-Ramirez E., Naumis G.G. and Kułakowski K., ‘’Heider balance, asymmetric ties, and gender segregation’‘, Physica A 439 (2015) 66
– Krawczyk M.J., ’’New aspects of symmetry of elementary cellular automata’’, Chaos, Solitons and Fractals 78 (2015) 86
– Krawczyk M.J., ‘’Classes of states of discrete systems’‘, International Journal of Modern Physics C 26 (2015) 1550126
- Krawczyk M.J., ’’Communities and classes in symmetric fractals’’, International Journal of Modern Physics C 26 (2015) 1550025

Informacje dodatkowe:

Każde zajęcia rozpoczynają się krótką kartkówką z materiału wcześniejszego, następnie Studenci samodzielnie realizują projekt według instrukcji podanej przez prowadzącego zajęcia

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

  • usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia

Zasady zaliczania zajęć:

  • podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym Student może dwukrotnie przystąpić do kolokwium zaliczeniowego w formie ustnej.