Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-205-SW-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Świentek Krzysztof (swientek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Mindur Bartosz (mindur@agh.edu.pl)
dr inż. Skoczeń Andrzej (skoczen@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Świentek Krzysztof (swientek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ma zapoznać studenta z zaawansowanym programowaniem niskopoziomowym w systemach mikroprocesorowych np. komunikacją przez interfejs USB, pisanie sterowników itp..

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe cechy i elementy chrakterystyczne dla niskopoziomowych języków programowania wraz z budową wewnętrzną typowych mikroprocesorół 8, 32 i 64 bitowych IS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna proces kompilacji i konsolidacji kodów źródłowych do kodu maszynowego, z wykorzystaniem narzędzi odpowiednich dla danego typu mikroprocesora IS2A_W05, IS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna podstawowe techniki i narzędzia przydatne w optymalizacji i profilowaniu oprogramowania IS2A_W08, IS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać prosty program w języku assembler z wykorzystaniem podstawowych instrukcji procesora w wersjach 8, 32 i 64 bitowych IS2A_U02, IS2A_U06, IS2A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi łączyć elementy asemblera z oprogramowaniem napisanym za pomocą innych języków IS2A_U02, IS2A_U06, IS2A_U04, IS2A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi znaleźć krytyczne elementy tworzonego oprogramowania i dokonać ich optymalizacji IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego częsci zadania projektowego. IS2A_K01, IS2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student umie przedstawić wykonany projekt w komunikatywnej prezentacji IS2A_K01, IS2A_K03, IS2A_K02 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe cechy i elementy chrakterystyczne dla niskopoziomowych języków programowania wraz z budową wewnętrzną typowych mikroprocesorół 8, 32 i 64 bitowych - - + - - + - - - - -
M_W002 Student zna proces kompilacji i konsolidacji kodów źródłowych do kodu maszynowego, z wykorzystaniem narzędzi odpowiednich dla danego typu mikroprocesora - - + - - + - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe techniki i narzędzia przydatne w optymalizacji i profilowaniu oprogramowania - - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać prosty program w języku assembler z wykorzystaniem podstawowych instrukcji procesora w wersjach 8, 32 i 64 bitowych - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi łączyć elementy asemblera z oprogramowaniem napisanym za pomocą innych języków - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi znaleźć krytyczne elementy tworzonego oprogramowania i dokonać ich optymalizacji - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego częsci zadania projektowego. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student umie przedstawić wykonany projekt w komunikatywnej prezentacji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Studenci w ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych będą samodzielnie pisać oraz testować i weryfikować krótkie programy komputerowe ilustrujące tematykę poruszaną w ramach seminarium.
Efekty kształcenia:
student potrafi przedstawić cechy charakterystyczne niskopoziomowych języków programowania
student potrafi przedstawić podstawowe komponenty składowe mikroprocesorów w wersjach 8, 32 i 64 bitowych
student potrafi napisać proste programy wykorzystując podstawowe elementy charakterystyczne dla języka assembler
student potrafi wykorzystywać dostępne oprogramowanie do tworzenie i weryfikacji kodów napisanych w języku asembler.
Student potrafi wykorzystać narzędzia debugujące i profilujące do poprawy jakości swojego oprogramowania.

Ćwiczenia projektowe:

Studenci będą w zespołach realizować przydzielane losowo projekty. W ramach projektu należało będzie wykonać oprogramowanie realizujące określone w temacie zadanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi służących do tworzenia, testowania i weryfikacji kodów źródłowych w asemblerze. Dodatkowo zrealizowany projekt powinien posiadać pełną dokumentację funkcjonalności, zastosowanych technik programowania, algorytmów oraz wszystkie kody źródłowe z odpowiednimi komentarzami.

Efekty kształcenia:
student potrafi przedstawić analizę projektu w raz z odpowiednim podziałem na moduły składowe
student potrafi współpracować w grupie realizując swoją cześć zadania
student potrafi zademonstrować funkcjonalność stworzonego oprogramowania, która jest zgodna ze specyfikacją oraz przygotować dokumentację.

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium (czasem wykład w zależności od liczby studentów) będzie obejmowało zagadnienia oprogramowania niskopoziomowego mikroprocesorów 8, 32 i 64 bitowych. Przedstawione zostaną narzędzia pozwalające na tworzenie samodzielnego oprogramowania oprogramowania w języku assembler, a także wykorzystanie jego elementów w językach wyższego poziomu. Seminarium ma także na celu pogłębienie rozumienia działania procesora i systemu operacyjnego, aby wykorzystać tę wiedzę do optymalizowania własnego oprogogramowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 20 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z laboratorium wraz z projektem (LA) i seminarium (SE):
OK = 0.7 x LA + 0.3 x SE
Uzyskanie pozytrywnej oceny (OK) wymaga uzyskania wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych (LA, SE). Każda ocena cząstkowa liczona jest jako średnia ważona z wszystkich terminów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość programowania w języku C oraz C++.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Richard Blum “Professional Assembly Language”, Wiley 2005
Richard Detmer “Introduction to 80×86 Assembly Language and Computer Architecture”, 2001 by Jones and Bartlett Publishers, Inc

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Swientek, M. Banachowicz,
Design of Memory Subsystem for Wide Input Data Range in the SALT ASIC,
Proceedings of the 24th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, June 22-24, 2017, Bydgoszcz, Poland.

S. Bugiel, R. Dasgupta, M. Firlej, T. Fiutowski, M. Idzik, M. Kopec, J. Moron, K. Swientek,
Ultra-Low Power Fast Multi-Channel 10-Bit ADC ASIC for Readout of Particle Physics Detectors
IEEE Trans. Nucl. Sci. vol. 63, 2016, pp. 2622-2631.

M. Idzik, K. Swientek, T. Fiutowski, S. Kulis, D. Przyborowski,
A 10-Bit Multichannel Digitizer ASIC for Detectors in Particle Physics Experiments,
IEEE Trans. Nucl. Sci. vol. 59, 2012, pp. 294-302.

S. Kulis, A. Matoga, M. Idzik, K. Swientek, T. Fiutowski, D. Przyborowski,
A general purpose multichannel readout system for radiation detectors,
JINST 7 T01004 2012, pp. 294-302.

Informacje dodatkowe:

I – Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe, seminaryjne:
Nieobecność na jednych zajęciach laboratoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerobinego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na więcej niż jednych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

II – Zasady zaliczania zajęć:

zajęcia laboratoryjne, komputerowe, projektowe: Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 10% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć.

seminarium: warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie seminarium z oceną pozytywną i obecność na conajmniej 90% zajęć.